"Και μείζον΄όστις αντί της αυτού πάτρας Φίλον νομίζει,τούτον ουδαμού λέγω." ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2009

N.K.Kασομούλης-Υψηλάντης-Πετρόμπεης-Χρυσοσπάθης-Παπαφλέσας.

Στο Άργος. – Ο Ν.Κ.Κασομούλης συναντά το Δ. Υψηλάντη. Παραδίδει σ’ αυτόν τις επιστολές. Του γνωστοποιεί τη δεινή θέση του Ε. Παππά. Ενέργεια Βάμβα.
«είδησις ότι ο υψηλάντης ήλθεν από Κόρινθον εις άργος. Αμέσως κινήσαμεν δια άργος πλησιάσαντες εις την πόρταν του είδαμε σχηματισμένην φυλακήν τακτικήν και σκοπόν απ’ έξω οποσούν επαρουσιάσθημεν εις την τάξιν του. τον ειδοποίησεν ο Αρχιφύλακας μας συνόδευσεν έως εις τον οδάν του και άμα μας είδεν απέταξεν η ψυχή του από την χαράν του μας φίλησεν μας εχάρη όσον ημπορή να νομίση ανθρωπος περισσότερον. προσφέρωντες τα γράμματα όλα τα άνοιξεν ευθύς τα ανέγνωσεν κατά γράμμα, ευαρεστήθη δια όσα του έγραφαν οι ολύμπειοι και ελυπήθη δια την κακήν διάθεσιν του Εμμ. Παππά, και δεινήν κατάστασιν της Κασάνδρας. ως γραμματέαν είχεν τον Κον Βάμβαν γνωστόν φιλόσοφον και αρχιδιδάσκαλον της σχολής χίου. Ο βάμβας έκλαυσεν από την χαράν του, η πρώτη σκέψις οπού έκαμεν μας ζήτησεν τα ονόματα όλων των καπιτανέων του ολύμπου και».
Ο Δ.Υψηλάντης ,και οι Πελοποννήσιοι οπλαρχηγοί και Κοτσαμπάσηδες, στέλνουν με τον Κ. Νικολάου ως άμεση πολεμική βοήθεια, εγκυκλίους και τη σημαία του Έθνους, στο Μακεδονικό αγώνα. Υπόσχεται να παραδώσει την πολεμική βοήθεια στον Ν.Κ.Κασομούλη.
«σχεδιάσας μίαν εγκύκλιον έγραψεν προς όλους ενθαρρύνοντάς τους. έπειτα μας προσκάλεσεν λέγων «ιδού η σημαία μου βαστώντας την με το χέρι του. Σας την προσφέρω σημείον της προς ημάς αγάπης ως εκ μέρους του έθνους. δια να προφθάσωμεν δε την Κασάνδραν, ο μεν Κώστας να λάβη την σημαίαν μου και ότι συνεισφέρουν οι νησιώτες να μεταβή όσον τάχος και με τας εγκυκλίους διαταγάς. συ δε να τον συνοδεύσης έως εις ύδραν να πληροφορηθείς την ποσότητα της συνεισφοράς και αφ’ ού εξαποστείλλεις τον Κώσταν να έλθεις εις Τριπολιτζάν όπου θέλω φροντίσει να σας δώσω όσα απαιτείται. Ευαρεστημένοι από όλους τους λόγους επροσφέραμε και ημείς την ευγνωμωσύνην μας ως πληρεξούσιοι και λαβώντες την σημαίαν τρίχρωον και με φοίνικαν ζωγραφισμένον και σταυρόν εις το άλλον μέρος. και με σταυρόν χρυσομένον εις την κορυφήν και τα γράμματα. αναχωρήσαμε ευθύς δια μύλους το δε εσπέρας εφθάσαμε εις σπέτζαις ήτον αργά εκοιμήθημεν εις το γραφείον. την αυγήν».
Οι Σπέτσες, προσφέρουν στη Μακεδονική Επανάσταση 2000 χιλ. ντουφεκόπετρες. Η Ύδρα ενισχύει το Μακεδονικό Αγώνα με 4000 χιλ. ντουφεκόπετρες, 400 οκάδες μπαρούτι και 400 οκάδες μολύβι.
«το συνέδριον συσκεφθέν αποφάσισεν να μας δώσει δύω χιλ. ντουφεκόπετραις μόνον και τίποτα άλλο. Ευχαριστήθημεν, δειπνούντες, μετέβημεν εις ύδραν, αναγκείλλαμεν όλα αυτά τα άνωθεν και ευαρεστηθέντες εις την γνώμην του Κου Υψηλάντη μας έδωσαν 400: οκ. βαρούτι άλλο τόσον μολύβι: και 4 χιλ. ντουφεκόπετρες και την απάντηση των γραμμάτων τροπολογούντες ευσχήμως την έλλειψίν των. Ο μεν Κώστας με όλα αυτά ξεκίνησεν δια της νήσου Ψαρρών εις Όλυμπον εγώ δε απέρασα εις Άργος κατευθείαν και από Άργος εις Τριπολιτζάν- περί τα μέσα οκτωμβρίου- τα λάφυρα είχαν μοιρασθεί, τα στρατόπεδα εδιαλύθυσαν και μόνον οι επισημώταροι έμειναν εις τριπολιτζάν –με πολύ ολίγους, οίτινες εσκέπτοντο περί σχηματισμού νέας διοικήσεως. εις αυτό το αναμεταξύ έφθασεν και μία επιτροπή σταλμένη από τον Άρειον Πάγον και Οδυσσέαν και ζητούσεν βοήθεια στρατευμάτων και πολεμοφόδια. Τα ονόματά των τα ξέχασα ενθυμούμαι όμως».
Ο Ν.Κ.Κ., συζητά με τον Υψηλάντη και την τριμελή Επιτροπή κοινό σχέδιο δράσης. Ο Ν.Κ.Κ., στην απαντητική επιστολή του Οδ. Ανδρούτσου, δέχεται τις εντολές του. Στον Όλυμπο και στη Μακεδονία οι επαναστάτες να χτυπούν κλέφτικα, μέχρι να προωθήσει, ο Ο.Α. ,τις δυνάμεις του στη Λάρισα. Ο Υψηλάντης δεν κατώρθωσε να κρατήσει μέρος των λαφύρων για τις εθνικές ανάγκες. Τα πάντα λαφυραγωγήθηκαν-λεηλατήθηκαν.
«ότι ήσαν απλοί πολίται με αυτούς εξηγήθημεν έμπροσθεν του υψηλάντου, και εσκέφθημεν το σχέδιον γενικότερον το κίνημά μας να γίνη σύγχρονον. μ’ είπαν να γράψω προς τον Οδυσσέαν. έγραψα και μ’ αποκρίθη ευχαριστούμενος συμβουλεύων ότι «αν δεν προχωρήσουν αυτοί προς την λάρισσαν ημείς στρατόπεδον εις όλυμπον να μη στήσομε παρά να κτυπούμε κλέπτηκα. να ενοθούμε. Ο υψηλάντης προβαίνων ζητών τα εθνικά από τους οπλαρχηγούς τίποτες δεν εφαίνοντο. Εγώ ανταμώθην με τον Σωτήρην Ιωάννου όστις με όρκησεν εις την Σμύρνην και δεν εχορταίναμε νύκτα μέρα λέγωντας και φιλούμενοι και συγκατοικούντες. Ο Σωτήρης Ιωάννου παρευρεθείς: εις όλας τας περιστάσεις αφ’ ου επαναστάτησαν και αφ’ ου έφθασεν ο υψηλάντης εις πελοπόνησον και εκηρύχθη πληρεξούσιος του Γενικού επιτρόπου με εξήγησεν που βαδίζουν».
Πολιτικός στόχος των Πελοποννησίων, η κατάργηση του Υψηλάντη. Ο Ν.Κ.Κ., γνωρίζει τον Πετρόμπεη και την οικογένειά του.
«Τα των οπλαρχηγών της πελοπονήσου και Σπάρτης με έναν λόγον ημέραν παρ’ ημέραν αδυνατούσαν τον υψηλάντην ηθικώς και εφαίνοντο ότι επιθυμούσαν έν άλλο σύστημα Διοικητικόν. εμένα και η απειρία της πολιτικής και η αφοσίωση προς τον υψηλάντην δεν μ’ άφιναν να ιδώ μακρύτερα και πάντα έτρεχα εις τον υψηλάντην. Εις αυτήν την περίστασιν εγνώρησα τον πετρόμπεη όστις μ’ έδωσεν την τιμήν να πηγαίνω ελεύθερα οποιανδήποτε ώρα ήθελε επειδή ευχαριστείτο να ομιλή υπέρ των Ηρώων ολυμπίων και άλλα. Βλέπων το ευγενές φέρσιμον όλης αυτής της φαμηλιάς την ειλικρίνειαν του Ηλεία, Κυριακούλη, την απλότητα όλων εις τον πολιτισμόν μάλιστα της ευράδειαν του Γεωργάκη εθαύμασα τους Σπαρτιάτας και είπα με τον νουν μου ότι τω όντι σώζεται το αίμα των παλαι»
Οι Παπαφλέσας και Χρυσοσπάθης εκφράζουν επιθυμία συμμετοχής στην Επανάσταση του Ολύμπου. Ο Σάλας εκλέγεται εκπρόσωπος του Υψηλάντη.
«ων σπαρτιατών. Ο Χρυσοσπάθης άνδρας φιλογενής σπαρτιάτης εχαίρετο όλην την υπόληψιν. Αυτός εσύχναζεν περισσότερον εις τον υψηλάντην καθώς και ο παπαφλέσιας. συνομηλούντες μ’ είπεν ότι επιθημούσεν να συναγωνισθή εις τον όλυμπον και αν θέλω να έλθη με 300: Σπαρτιάτας. καθώς και ο παπα φλέσιας με πελοποννησίους. εγώ του είπα σας δεχόμεθα με ευχαρίστησιν και μάλιστα είναι το καλήτερον οπού ημπορεί να γίνη να ακουσθούν και σπαρτιάτες εις τον όλυμπον. αυτή η ομιλεία και η ιδέα υπέμνησεν τον υψηλάντην ότι πρέπει να στείλλει έναν αντιπρόσωπόν του. αφ’ ου εσυλλογίσθησαν αυτοί οι δύω και δεν ηκολούθησαν ψήφισαν κάποιον υπασπιστήν του Γρηγόριον Σάλαν.
σημείωσις εις τριπολιτζάν διόρησεν αρχιστράτηγον κάποιον Σέκερην Γεώργιον και πολιταρχούσεν. Είχεν ως σύμβουλον τον αναγνωστόπουλον και ταμείαν τον Κον Αντωνόπουλον τον δε βάμβαν εις αρχηγραματείαν –δια»
Διορισμός Σάλα και Σέκερη. Σχόλια. Ονομαστική γιορτή Δ. Υψηλάντη. Προσκεκλημένοι.
«διορισμόν της αρχιγείας αυτής εταράχθησαν όλοι οι οπλαρχηγοί είχεν το τακτικόν σώμα υπό την οδηγείαν του. ηκούσθη και ο διορισμός του Σάλα έξω ως επιτρόπου του και τι ήθελες άκουγες εναντίον του τότες. αφοσιωμένος εγώ τίποτες δεν άκουγα ούτε έβλεπα. αρχίσαμεν όθεν με τον Σάλαν να συνεργούμεν. Τίποτες όμως από τα υποσχεθέντα δεν έβλεπα. του αγίου Δημητρίου εόρταζεν την μνήμην του ο υψηλάντης και όλους τους επισήμους εις το τραπέζι εκάλεσεν και τον κιαμήλμπεην Κορίνθου καθώς και τον γέροντα αρναούτογλου δια τους οποίους έτρεχεν μεγάλη φιλονικεία εις τους οπλαρχηγούς ποίος πρώτος να τους έχη υπό την φύλαξίν του. τον Κεχαγιάμπεγην: του χουρσίτπασιά τα χαρέμια και τον καϊμακάμην τους είχεν υπό την επίβλεψίν του ο πετρόμπεης. Τους ήδα προσωπικώς κ’ εκεί εκατοικούσεν και ο Γεωργάκης Μαυρομιχάλης. εις το τραπέζι ευθυμούντες άρχισεν η ομιλεία περί της καταστάσεως των τουρκών περί της τυρανίας των και περί της τύχης των ο Κιαμήλμπεης γνωρίζων καλά την γλώσσαν μας ομίλησεν ούτως Άρχοντες και καπιτανέοι, η τουρκιά δεν χάνεται με την άλωσιν μόνον της τριπολιτζάς και ημών».

Δεν υπάρχουν σχόλια: