"Και μείζον΄όστις αντί της αυτού πάτρας Φίλον νομίζει,τούτον ουδαμού λέγω." ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2009

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Η ίδια Επιτροπή την 26ην Σεπτεμ. 1827 διατάσσει τον Κασομούλη να μετακινήσει τους άνδρες του Καπ. Νικόλα Κοντογιάννη σε άλλη θέση και να τοποθετήσει τους δικούς του. Στη IIη σημείωση αναφέρει ο Ν.Κ.Κ.: «Τρία άλλα μέλη εδιεύθυνον το Στρατόπεδον, υπό τους ιδίους όρους συνεννοούμενα μετά της επιτροπής του φρουρίου, ήτις διεύθυνεν τα πάντα». Στην IIIη σημείωση εκθέτει τα εξής: «Μετά τούτων όλων επειδή από το σώμα τούτου μετά την άφιξιν του Κυβερνήτου σχηματίζονται η 1η, 2η εις Δαμαλάν η δε 4η εις Μέγαρα. ακολουθούν ήδη τα έγγραφα αφ’ ής το στράτευμα υπέκυψεν εις μίαν Ιεραρχίαν». Ο Ενθυμηματογράφος ιδιοχείρως εκθέτει στο 2ο φάκελο: «έγγραφα διάφορα του λοχαγού, Νικολάου Κ. Κασομούλη από τον διοργανισμόν των χιλιαρχιών 1828 μέχρι της αφίξεως της α.Μ. του Σ. ημών Βασιλέως και παραδόσεως του τυπικού τάγματος προς τον Αον Φρούραρχον ναυπλίας 1833». Ο Εκατόνταρχος Ν. Κασομούλης καλείται να επιλύσει ως μέλος εκτάκτου επιτροπής την αναφυείσα διαφορά μεταξύ Κόλια χιλιάρχου Ν. Γριζιώτη και αρχηγού Β. Μαυροβουνιώτη, δια του υπ’ αρ. 3645 εγγράφου. Αυτό εκδίδεται την 1η Σεπτεμβρίου 1828 στα Μέγαρα και υπογράφεται από το Στρατάρχη Δ. Ελλάδος, Δ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ. Δια δε του υπ’ αρ. 4098 Διατάγματος του Στρατάρχου καλείται ο Ν. Κασομούλης ως μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής, κατόπιν διερεύνησης, να λύσει τη διαφορά μεταξύ του αρχηγού Ευμορφόπουλου και των Δερβενοχωρίων. Υπογράφεται δε στα Μέγαρα την 6η Οκτωβρίου 1828.

Δεν υπάρχουν σχόλια: