"Και μείζον΄όστις αντί της αυτού πάτρας Φίλον νομίζει,τούτον ουδαμού λέγω." ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2009

Προβιβασμοί-Εκστρατείες-Μάχες-Πληγές-Εκδουλεύσεις.

«Φύλλον Μητρώου» του λοχαγού των επιτελών του Σώματος, Κου Ν. Κασομούλη. Ακολουθεί η μεταγραφή από ηλεκτρονική φωτοτυπία του στρατιωτικού εγγράφου του Ν.Κ.Κ.:
«Χρονολογία των διάφορων προβιβασμών και διορισμών – Διορισμοί 1821»
«Αυτεξούσιος επί κεφαλής στρατιωτικών διορισθείς πληρεξούσιος των οπλαρχηγών Ολύμπου. Προς τας Ελλην. αρχάς μετέβην εις Κασάνδραν, νήσους και Πελοπόννησον.
1821. Οκτώβριον ως σωματάρχης εδιορίσθην να εκστρατεύσω δια τον Όλυμπον να κινηθούν εις επανάστασιν, και ετέθην εις Κόρινθον αυθορμήτως. Ετοιμαζομένης νέας εκστρατείας εις Κόρινθον, εδιορίσθην ως τοιούτος πλησίον του επάρχου Ολύμπου κου Λέλη, μεινάσης δε της εκστρατείας 1822 Μαϊου…Αυτεξούσιος ως σωματάρχης 1822 Αυγούστου περιερχόμενος εις την θάλασσαν με τα πλοία μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου 1822. Εις Κόλπον Ευβοίας. Τοιούτος και συσσωματωμένος 1822 Οκτωβρίου 1ην εις τα Άγραφα και Ασπροπόταμον μέχρι του 1823 Αυγούστου. Διωρισμένος παρά του στρατηγού Στορνάρη βοήθεια 1823 Αύγουστον και Σεπτέμβριον. Προς τον Διευθυντήν Μαυροκορδάτον. 1824 Ιανουαρίου 6 ως πληρεξούσιος των οπλαρχηγών Δ. Ελλάδος εβαθμολογήθην χιλίαρχος 1825 Φεβρ. 13 με στρατολογίαν να διατελώ υπό τον Στορνάρην. Ως τοιούτος εδιορίσθην εις διαφόρους επιτροπάς. εδιορίσθην συνοπλαρχηγός των οπλαρχηγών της φρουράς Παλαμηδίου 1826. Αύγουστος παρά της Κυβερνήσεως έλαβον και διαταγήν να εκστρατεύσω υπό τον Καραϊσκάκην συσσωματωμένος με τους οπλαρχηγούς εις Κόρινθον. Επί του διοργανισμού των χιλιαρχών ωνομάσθην εκατόνταρχος την 13 Μαϊου 1828 και εδιορίσθην ως τοιούτος εις διαφόρους Στρατ. Επιτροπάς χαιρόμενος και το δικαίωμα νομής ίππου. Παρομοίως διορισθείς εις το ταξιαρχικόν, εδιορίσθην πάλιν παρά της Γραμμ. Εις διαφόρους επιτροπάς, Λοχαγός εις το τυπικόν τάγμα 1830 Ιουνίου 13 Επιλοχαγός και Διοικητής του τυπικού τάγματος, ακολούθως εδιορίσθην Διοικητής αυτού οριστικώς δια της υπ’ αριθ. 2122 της 24 Σεπτεμβρίου 1832 Διαταγ. Της Γραμματ. Φρούραρχος Αθηνών και Ακροπόλεως 1834 Μαϊου 20. Φρούραρχος Πειραιώς 1834 Νοεμβρίου 18. Λοχαγός επιτελών εις το σώμα 1836 Φεβρ. 24 Βον Διάταγμα. Πολιταρχικός Λοχαγός Φρούραρχος Ναυπλίου 1840 Μαρτ. 20 παρά τη Γραμμ. Των Στρατ. 1841 Νοεμβρίου 14 οριστικώς 1842 Μαρτίου 20 και μέλος επιτροπών, των αριστείων, και άλλων εκτάκτων».
«Εκστρατείαι και μάχαι εις ας παρευρέθη και λοιπαί Στρατιωτικαί εκδουλεύσεις του, πληγαί».
«Επί των μαχών Κασάνδρας Στρατολογήσας εις την πατρίδα μου μυστικά μετέβην εις Όλυμπον. Ευρέθην είς τινας μάχας, Κασάνδρας και εις την τελευταίαν της εφόδου των Ελλ. εις Τρίπολην Πελοποννήσου. Εκείθεν ενεργήσας την εκστρατείαν του Ολύμπου και Ναούσης δι’ εξόδων μου και συνεισφορών, πολεμοφοδίων και πλοίων εκ των τριών νήσων Ύδρας, Πετζών και Ψαρών ευρέθην εις μίαν μάχην εκτός του Ναυπλίου με τους πολιορκητάς και με την άφιξίν μου εις Όλυμπον με τους υπ’ εμού, εις 22 άλλους οίτινες συνέβησαν, εις Κολινδρόν, Καστανιάν και Μηλιάν, χωρία Ολύμπου. Μετά την πτώσιν μας εκείθεν διαβάς συσσωματωμένος δια ξηράς εις Κόρινθον προς την Κυβέρνησιν ευρέθην εις τας μάχας Άργους, και Δερβενακίων κατά του Δράμαλη. «Συσσωματωμένος εμβαρκαρίσθην εις τα πολιορκητικά πλοία της νήσου Ευβοίας ευρέθην εις μίαν μικράν ναυμαχίαν συμβάσαν εις Λιβέρον με τον στολίσκον των Οθωμανών Ευβοίας και εις Βάθειαν μίαν άλλην μετά του υποστρατήγου Βάσου Μαυροβουνιώτη. Επιστρέψας δι’ Αθηνών και Ξηροχωρίου εις Άγραφα και ασπροπόταμον επί της εκστρατείας του Ομέρ Πασά, ευρέθην με τον Καραϊσκάκην εις την επίσημον μάχην Σουβουλάκου κατά των στρατευμάτων του ιδίου και με τον Στορνάρην και Γρηγ. Λιακατάν εις τας μάχας Βεστρενίκον κατά του σώματος του Σιλικτάρ Βόδα και Σκόδρα Πασιά, συμβάσης εις Ασπροπόταμον το 1823 Αυγούστου 6. Εις Λιγκοβιτσίου στρατόπεδον και εις την μάχην Βουλγαρελίου /Τζιουμέρκα/ κατά του Ομέρ Πασιά. Διαβάς μετά τούτου εις Μεσολόγγιον με τον Στορνάρην και εις Πελοπόννησον με τον Διευθυντήν Κον Μαυροκορδάτον. Ευρέθην εις την συμβάσαν μάχην εκτός του Ναυπλίου κατά του Ιμπραήμ Πασιά. Επιστρέψας εις Μεσολόγγιον την 25 Ιουλίου 1825 ευρέθην μέχρι της εξόδου μας 10 Απριλίου 1826 εις όλας τας μάχας. Διορισθέντος του Καραϊσκάκη Γ. αρχηγού της Στερεάς Ελλάδος ευρέθην κλεισμένος εις την σημαντικήν μάχην του Μετοχίου εις Κερατζίνι και εις όλας τας λοιπάς του στρατοπέδου Αττικής μέχρι της υποχωρήσεώς μας δια Διαταγής του αρχηστρατήγου από Φαληραίαν. Ευρέθην εις Πέτραν κατά Μαχμούτ πασιά εισβαλόντος εις την ανατ. Ελλάδα περί τον Νοέμβριον εις πολιορκίαν Ναυπάκτου, εις Θήβας και εις την τελευταίαν της Ελλάδος μάχην Πέτρας εις Λεβαδιάν επί του επικινδυνοδεστέρου οχυρώματος. Κατά των ανταρτών 1831 επί Κυβερνήτου εις Πόρον κατά των ανταρτών 1836 επί Βασιλέως πληγήν δε ουδεμίαν έλαβον σημαντικήν και αξίαν σημειώσεως.
Λοχαγός επιτελών 1843 Ιουνίου 25 εις έκτακτον υπηρεσίαν 1843 Σεπτεμβρίου 18 και μετάθεσιν 1843 Νοεμβρίου 14 εις την οροφυλακήν από γραμματείαν των Στρατιωτικών. ως λοχαγός εις το 4 τάγμα Ακροβολιστών την 20 Ιουν. 1845 όπερ; Κάμνω μέρος ήδη».

Δεν υπάρχουν σχόλια: