"Και μείζον΄όστις αντί της αυτού πάτρας Φίλον νομίζει,τούτον ουδαμού λέγω." ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2009

N.K.Kασομούλης-Συνέλευση Τρίπολης-Απάντηση.


«Προστάζει έπειτα να λαλήσουν αι καραμούζαις και τα τύμπανα χορευτικόν και αρχήσαντες τον χορόν μας σήκωσεν κΧορός και διασκέδαση στην οικία του. Ο Ν.Κ.Κ. έλαβε την συμβουλήν από το Θ.Κ. να θέσει το θέμα την επόμενη το πρωί στη Συνέλευση των πρώτων της Πελοποννήσου. Αναγνώσθησαν τα γράμματα των Μακεδόνων.
αι ημάς τους Ήρωας ολυμπίους και τα εσυμφωνήσαμε. Ώστε εκείνο το εσπέρας είχαμε χορόν και ευθυμίαν και όχι συλλογάς νέων επαναστάσεων. την αυγήν μας είπεν ότι εις την συνεδρίασιν την οποίαν έμελλεν να γίνη έξω της πόρτας της τριπολιτζάς από όλους τους πρώτους της πελοποννήσου εκεί να παρουσιασθούμε και να τους αναφέρομε όσα ζητούμε. περί το εσπέρας εσυναθροίσθησαν όλοι. επήγαμε και ημείς μαζί με τον Κολοκοτρώνην. εσυνκαθήσαμε εις τα χόρτα και αναγνώσθησαν τα γράμματα. εκτός του πετρόμπεη (+ αναγνωσταρά – και λοιπών οπλαρχηγών Σπαρτιατών, του Κολοκοτρώνη + και άλλων καπιτανέων πελοποννησίων οίτινες εγνώριζαν τους άνδρας και συντρόφους των, οι περισσότεροι οπλαρχηγοί».
Τα περισσότερα μέλη δε γνώριζαν τον Όλυμπο. Δεν μπαίνουν στον κόπο να ζητήσουν το Μακεδονικό αίτημα. Η Συνέλευση των πρώτων της Πελοποννήσου αγνοεί τη Μακεδονία και το Μακεδονικό Αγώνα και ασχολείται με τη διανομή του πλιάτσικου και των «λαφύρων». Απάντηση του Ν.Κ. Κασομούλη.
«οίτινες συνιστούσαν την συνέλευσιν ήσαν με μέστια και τζαρούχια ποδημένοι είδος αλλόκοτον εις τα μάτια μας και με μανδήλια μαύρα και καπαστιά εις την κεφαλήν και γεμενιά, και δεν ίξευραν ίσως καν αν υπάρχη όλυμπος εις την Ελλάδα, όχι και αρματωλοί παλαιοί χρήσιμοι δια την επανάστασιν. τούτου ένεκα ούτε εμβήκεν εις την σειράν της ομιλείας των αύτη η υπόθεσις και αι απαιτήσεις μας. αλλά άρχησαν την ομιλείαν των λαφύρων και ο είς κατέκρινεν τον άλλον ότι η επαρχία του έλαβεν περισσότερα και ο άλλος τον άλλον. Βλέπων την αδιαφορίαν αυτήν στενοχωριθείς τους είπα «αδελφοί ήλθαμε με γράμματα να μας εφοδιάσετε από πολεμοφόδια. Αν φροντίσετε περί ημών ο πόλεμος μένει εις ημάς και σεις έχετε καιρόν να μοιράσετε, ηδέ αδιαφορήσετε στοχασθήτε ότι δεν θέλετε δυνηθή να τα φυλάξητε όσα και αν πάρετε διότι οι τούρκοι οπίσω είναι δεν τελείωσαν».

Δεν υπάρχουν σχόλια: