"Και μείζον΄όστις αντί της αυτού πάτρας Φίλον νομίζει,τούτον ουδαμού λέγω." ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2009

Ο ΚΑΡΑΤΑΣΟΣ ΑΝΑΚΟΠΤΕΙ ΤΟΝ ΙΜΠΡΑΗΜ ΣΤΟ ΣΧΟΙΝΟΛΑΚΑ.
». Στην Ύδρα ο Καρατάσιος παρέμεινε μέχρι το τέλος του 1825, όταν ανακλήθηκε στην Πελοπόννησο, για να αντιμετωπίσει τον Ιμπραήμ.
Καταθέτω απόσπασμα της υπ’ αριθ. 15934/31-12-1825 διαταγής προς τους προκρίτους της Ύδρας. Με αυτήν ανακαλείται ο Καρατάσιος στην Πελοπόννησο.
«…Επειδή μετά την αποτυχία του σχεδίου κατά της Τριπολιτζάς εσκορπίσθησαν όλα τα στρατεύματα των επαρχιών, και επόμενον να δειλιάση ο λαός και τα εκ της δειλίας αποτελέσματα να είναι ολέθρια, η Διοίκησις έκρινεν αναγκαίον να φέρη εις την Πελοπόννησον τον στρατηγόν Καρατάσιον με τους υπό την οδηγίαν του οπλαρχηγούς δια να ευρίσκεται εν καιρώ χρείας έν σώμα αρκετόν και συγκείμενον από ανδρείους και εμπειροπολέμους στρατιώτας και να χρησιμεύση εναντίον του εχθρού…Αλλά και ο αρχιστράτηγος Κολοκοτρώνης βλέπων την διάλυσιν των Πελοποννησίων παρεκάλεσε κατ’ επανάληψιν την Διοίκησιν ν’ ανακαλέση εις Πελοπόννησον τον γενναίον Καρατάσιον, η δε Διοίκησις απαντώσα δια της υπ’ αριθ. 55/25-6-1825 επιστολής της προς τον Κολοκοτρώνην έγραφεν: Όσον λυπηρά και αν είναι η περίστασις, δεν πρέπει να μας απονεκρώση. Η Διοίκησις έγραψεν μετ’ επιμονής εις την Ύδραν δια να μεταφέρη όλα τα εκεί ευρισκόμενα σώματα υπό την οδηγίαν του στρατηγού Καρατάσιου συμποσούμενα εις 3.000 χιλ. περίπου».
Ο Γέρω Καρατάσιος με εντολή της κυβέρνησης αναχώρησε από την Ύδρα και ήλθε στα Βέρβενα της Πελοποννήσου, να συμπράξη με το Χατζημιχάλη. Υπαρχηγό είχε τον οπλαρχηγό της Έδεσσας, Αγγελή Γάτσο. Κατέλαβε την περιφέρεια από Τζιπχιανά έως το Παρθένι, για να αντιμετωπίσει τη φάλαγγα του Ιμπραήμ που προήλαυνε προς την Καρύταιναν. (Σημ. γραφ., του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ και του ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ).
».

Δεν υπάρχουν σχόλια: