"Και μείζον΄όστις αντί της αυτού πάτρας Φίλον νομίζει,τούτον ουδαμού λέγω." ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2009

Ν.Κ.ΚΑΣΟΜΟΥΛΗΣ-ΣΩΜΑ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ-ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΝ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ.


Με την υπ’ αρ. 139 Ημερήσια Διαταγή που εκδίδεται την 26ην Μαΐου 1827 στην Αίγινα και υπογράφτηκε από τον αρχιστράτηγο τζόρτζ, διορίζεται μια Επιτροπή. Αυτή θα εξετάσει αξιωματικούς και στρατιώτες και την οικονομική κατάσταση του Σώματος. (Σώμα Καραϊσκάκη). Το σώμα θα προβεί στην εκλογή των αξιωματικών που θα αποτελέσουν αυτήν. Ο οπλαρχηγός Ν. Κασομούλης έχει ανά χείρας: «σχετικόν αποδεικτικόν του υποστρ. Χατζηπέτρου εις του οποίου τας χείρας ευρίσκεται ο επικυρωθείς κατάλογος των στρατιωτών ενός εκάστου των οπλαρχηγών του Σώματος Καραϊσκάκη, εκ του οποίου φαίνεται με πόσους υπεριτήσαν εις την εκστρατείαν».
«ο υποφαινόμενος δηλοποιώ ότι εις τον κατάλογον τον ανά χείρας μου των διαφόρων οπλαρχηγών, των υπεριτησάντων υπό την οδηγίαν του Αρχηγού Καραϊσκάκη κατά το 1826 εις την εκστρατείαν της ρούμελης κατά την επιθεώρησιν της διορισθείσης στρατιωτικής επιτροπής από την εν Τροιζοίνι Συνέλευσιν, και αναγνωρισθείσης παρά του αρχιστρατήγου τζιούρτζ εις Φαληραίαν φαίνεται ότι ο χιλίαρχος Ν. Κασομούλης υπηραίτησεν εις την εκστρατείαν ταύτην με εκατόν τριάκοντα πέντε στρατιώτας, και έχη να λάβη μισθούς από το 1826 Μαΐου πρώτη, έως 1827 απριλίου αη. Προσέτι με τους ιδίους στρατιώτας υπηραίτησεν υπό την οδηγίαν της Στρατιωτικής επιτροπής της Στερεάς Ελλάδος και της Ακροκορίνθου, διορισθείσαν παρά του αρχιστρατήγου τζούρτζ, έως τον διοργανισμόν των χιλιαρχιών εις Δαμαλάν, όπου κατετάχθη εις την Βαν χιλιαρχίαν εκατόνταρχος… το δίδεται και τλ… δια να αποζημιωθή τους μισθούς του ιδίου και των στρατιωτών του».
εν ναυπλίω την 19 Μαρτίου 1833-Χρηστόδουλος Χ: Πέτρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: