"Και μείζον΄όστις αντί της αυτού πάτρας Φίλον νομίζει,τούτον ουδαμού λέγω." ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2009

Πενιχρή η ληφθείσα βοήθεια.

Στον Υψηλάντη. Άφιξη πληρεξουσίων Ψαρών, Ύδρας και Σπετζών. Ολλανδέζος πλοίαρχος. Πολεμοφόδια. Ενέργειες Κοτζιά-Μοναρχίδη.
«Ενώ με τον Σάλαν προσπαθήσαμε περί όλων τούτων. έφθασαν οι πληρεξούσιοι των Ψαρρών ‘Υδρας και σπετζών να εξετάσουν περί των εθνικών πραγμάτων. Κατασυγκηρείαν ένας ολανδέζος έμπορος έφερεν έν βρίκι από πολεμοφόδια και ήλθεν με την μόστραν να προβάλλη την αγοράν εις τον υψηλάντην. ο υψηλάντης δεν είχεν φαίνεται μετρητά και ζητούσεν να δώσει εγκύησιν. εγκύησιν ο πραγματευτής δεν εδέχετο. Δια να χάσομεν την ευκαιρείαν επειδή έμελλεν να διαβή από Ψαρρά έγραψαν οι πληρεξούσιοι Μοναρχίδης και Κοτζιάς εις τα Ψαρρά να το συμφωνήσουν εκεί όπως δύνονται έως να φθάσομεν και ημείς λαβών τα γράμματα ο πραγματευτής αναχώρησεν κατευθείαν εις Ψαρρά. ο υψηλάντης αφού είδεν ότι τίποτες δεν εκατόρθωσεν να μας προμηθεύση, αλλ’ ούτε εις τον οδυσσέαν είχεν να στείλλη αποφάσισεν να με δώση τέσσαρα κανόνια του κάμπου όπου ήτον εις ταις»
Ο Υψηλάντης, χορηγεί 4 κανόνια από την ντάπια της Τριπολιτζάς. Ο Ν.Κ.Κ. τα μεταφέρει εις Μύλους. Συγκέντρωση στο Άργος.
«τάμπιαις της τριπολιτζάς. τριγυρίσαντες εδιαλλέξαμε τέσσαρα κανόνια τα πλέον ελαφρότερα βούρτζια βενέτικα τα οποία ήτον ριγμένα καταγής. με αυτήν την προμήθειαν με δυσκόλευσεν περισσότερον πώς να τα μετακωμίσω. παρά οπού ευκολύνθην συντρέχων με ο Κος Σωτήρης Ιωάννου εκατασκευάσαμε πρόχειρα αμάξια. και λαβών15 τούρκους και αιχμαλώτους από τους περί τον Κεχαγιάμπεη και των χαρεμιών του Χουρσίτπασια παραδοθέντες εις την οικογένειαν του Πετρόμπεη την ώραν της εφόδου. και οι οποίοι είχαν βρωμίσει από την ακαθαρσίαν των εις το παλάτι.. Μοσταφάμπεη με χίλιαις δυσκολίαις τραβώντες τα 4 πυροβόλα οι δυστυχείς αιχμάλωτοι τα διεύθυνα εις τους μύλους με στρατιώτες μου οπού άρχισα να συλλέγω. διόρισεν δια μηχανικούς τους Κους Βουτιέ και Ρεμπώ Γάλλους οίτινες και εις την πολιορκείαν Τριπολιτζάς. ήλθεν είδησις ότι το ναύπλιον πάσχει και αποφασίσθη από όλους να πολιορκηθή στενότερα. Ελήφθη μέτρον να συσταθή μια Γερουσία κεντρικής εις τριπολιτζάν να διευθύνη προσωρινώς και όλοι οι οπλαρχηγοί και ο υψηλάντης να καταίβουν εις άργος»
Προετοιμάζεται επίθεση κατά του Ναυπλίου. Συμμετοχή Ν.Κ.Κ. και των 25 Σιατιστέων
«Μετά τρεις τέσσαρες ημέραις ήλθαν όλοι εις άργος. και άρχησαν την ετοιμασίαν μιας εφόδου. εις αυτό το αναμεταξύ έγειναν διάφοροι πόλεμοι εις ναύπλιον εις τους οποίους χάριν περιεργείας ευρέθην κ’ εγώ και από αυτού πρωτάρχησα να πολεμώ τούρκον. Καμμίαν προμήθειαν εισέτι δεν έβλεπα από τον υψηλάντην μ’ όλας τας ευπροσηγορείας του αναγκάσθην μια ημέρα να του ομιλείσω καθαρότερα. ο λόγος του ήτον να κινήσωμε με τον άλαν να απεράσουμε από ύδραν και ότι ο Σάλας πλέον θέλει φροντίσει δια όλα ως διευθυντής των ολυμπείων. εις αυτό το αναμεταξύ γνωρισθείς με κάποιον Νικόλαον Μαύρον μ’ έδωσε δύω χάρταις του μακαρήτου ρήγα. εμπερδεύθην: πλέον να φύγω κακόν άδειος να κάθομαι στα χαμένα κακόν πανταχόθεν στενά. εστοχάσθην να βιάσω την αποστολήν του Σάλα και ή με ψεύματα ή με αλήθεια να κάμωμε ό,τι οικονομίαν ήθελεν δυνηθώμεν εφρόντισα εν ταυτώ να κάμω μία φιλικήν συνεισφοράν και εις τούτο επέτυχον οποσούν εγώ είχα μετρητά έως 20 χιλ. γρόσια ο Σωτήρης ιωάννου παρομοίως. Ελά»
Η λεία της Κέας (Τζιά). Ο Ν.Κ.Κ., αναχωρεί για Ύδρα με τον Ιωάννου και δύο Τούρκους αιχμαλώτους.
«βαμε αυτό το ιδιαίτερον μέτρον ετρέξαμεν εις φίλους οίτινες ήλθαν μαζή μας. ο ψηλάντης θαρρούσεν εισέτι ότι εισακούγεται΄εις τα πέριξ και νησιά μανθάνων μίαν λείαν φεσιών εις την τζιάν μ’ έκραξεν και μ’ είπεν ότι ο Σάλας έλαβεν διαταγήν να λάβη την λείαν να την πωλήση και η λεία εκείνη είναι αρκετή δια αυτήν την προμήθειαν των αναγκαίων εν τοσούτω πρέπει να αναχωρίσητε. έδωσεν τας αναγκαίας διαταγάς εις τον Σάλαν. τον ακολούθησαν από τους περί τον υψηλάντην επιτελείς. ο Βλαχάκης Γεώργιος ο Κανούσης νικόλαος ο Στεφανής Σκειλήτζης ο ελαιών (Ραψανιώτης) ηκολούθησεν μόνος του ως ιατροχειρούρχος. ο παγκαλάκης τζιώτης. ούτοι όλοι ευρίσκοντο εις υπηρεσίας του υψηλάντη έμελλεν και ο εμμανουήλ Βασιλειάδης να ακολουθήση. Πλην μια παρατήρησίς μου εμπόδησεν και αυτόν και άλλους πολλούς φραγκοφορεμένους. Έχων και τον Σωτήρην ιωάννου μαζί μου κατά τας 14: νοεμβ. μεταίβημεν εις Ύδραν έλαβα μαζί μου και δύω αιχμαλώτους τούρκους επισήμους έναν ανεψιόν του ρετζέπαγα εμπόρου θεσσαλονίκης. και έναν υιόν ενός μπέη Σαρήγκιολης με σκοπόν να τους ανταλλάξω με άλλους. Άμα εξήλθομεν εις ύδραν ετρόμαξα να προφυλάξω από τας χείρας των παιδιών τους δύω τούρκους να μη τους θανατώσουν και τους έκλεισα εις το μοναστήρι. Παρουσιασθέντες με τον Σάλαν εις τους προκρίτους ήδα».’


ΠΗΓΕΣ

1. Χειρόγραφο Έργο Ν.Κ. Κασομούλη. (Μπ. Ι.).

Δεν υπάρχουν σχόλια: