"Και μείζον΄όστις αντί της αυτού πάτρας Φίλον νομίζει,τούτον ουδαμού λέγω." ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2009

MΗΤΡΟΠΕΤΡΟΒΑΣ. ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ.


""Είχεν όμως προηγηθή η περίφημος διακήρυξις – προειδοποίησις της Μεσσηνιακής Γερουσίας προς τας Ευρωπαϊκάς Αυλάς που τους γνωστοποιούσε την απόφασιν του Έθνους ύστερα από αιώνες ανυπόφορης δουλείας να αποτινάξη τον ζυγόν ζητώντας την συνδρομήν τους. Την προκήρυξιν υπέγραφε ο Πετρόμπεης ως Αρχιστράτηγος των σπαρτιατικών στρατευμάτων την 23η Μαρτίου 1821. Η δε Μεσσηνιακή Γερουσία συνεστήθη την ίδια ημέρα της απελευθερώσεως της Καλαμάτας. Αυτή είναι η πρώτη επίσημη έναρξη της Επανάστασης στην Πελοπόννησο, η τιμή και η δόξα ανήκει στη Μεσσηνία, στους ενδόξους οπλαρχηγούς της, τα παλληκάρια τους και τους ακαταμάχητους Μανιάτες. Η Γαράντζα πρέπει να είναι υπερήφανη για τη συμμετοχή της και την προσφορά της στην ένδοξη αυτή ημέρα. Επίσημα δε, ο Μητροπέτροβας με τους Γαραντζαίους θεωρούνται οι πρώτοι κηρύξαντες την Επανάσταση στην Άνω Μεσσηνία. Τούτο βεβαιώνεται από πιστοποιητικό που χορήγησαν στον Ζήμη Πέτροβα, με ημερομηνία 15 Δεκεμβρίου 1843, οι οπλαρχηγοί Δημ. Πλαπούτας, Νικηταράς, Π. Μαυρομιχάλης, Καν. Δεληγιάννης, Ιωάν. Κολοκοτρώνης (Γενναίος) και έχει ως εξής: «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι οπλαρχηγοί ότι των Πετροβαίων η οικογένεια υπήρχεν αρχήθεν στρατιωτική και ως τοιαύτη πρώτη υψώσασα την σημαίαν του Ιερού Αγώνος κατά την Μεσσηνίαν και φονέυσασα τους κατά τους Λάκκους ευρισκόμενους τότε Οθωμανούς ενεψύχωσεν όλους τους Μεσσηνίους, οίτινες εκίνησαν κατά των εχθρών της πατρίδος. Η οικογένεια αύτη (των Πετροβαίων) έχουσα πάντοτε εδικήν της σημαία και αρχηγός της επαρχίας Ανδρούσης είχεν υπό την οδηγίαν της πότε μεν διακοσίους, πότε τριακοσίους και επέκεινα στρατιώτας αρχηγούς, των οποίων υπήρχεν εκ της οικογενείας ταύτης ο Γερο Μητροπέτροβας κατά την ηλικίαν και κατά δεύτερον ο Δημήτριος Ζήμης Πέτροβας» (ΓΑΚ φ. 234 Αριστεία). Ο Αμβρόσιος Φραντζής επίσης γράφει: «Ελθών εις την Σκάλαν κατέλυσεν εις την οικίαν του Πουλόπουλου δια να γευθή και εξακολουθήσει την δια Καλαμάταν οδοιπορίαν του. Αλλ’ εύρε εκεί 600 περίπου Γαραντζαίους, Ισαραίους και Κραμποβίτας οίτινες την παρελθούσαν ημέραν ομού με τους αρχηγούς τους Μητροπέτροβαν, Αθαν. Σιώρην και Αναγν. Οικονομόπουλον. Περιελθόντες διάφορα χωρία της Ανδρούσης εφόνευσαν έως 15 Οθωμανούς, Κεχαγιάδες, σπαχήδες και χαρατζήδες». Ο Κολοκοτρώνης στα απομνημονεύματά του λέγει: «Κινώντας από την Σκάλα στις 25 έριξα καμιά χιλιάδα τουφέκια. Ακούσαντες οι Γαραντζαίοι τα τουφέκια εσκότωσαν τους Κεχαγιάδες. Αυτοί ήθελαν να φύγουν και έγινε η αρχή του σκοτωμού»… Ο φόνος των Τούρκων βεβαιώνεται και από έτερο πιστοποιητικό που χορήγησαν οι ίδιοι οπλαρχηγοί που αναφέραμεν στον Ζήμη Πέτροβα με ημερομηνία 15 Δεκεμβρίου 1843 και έχει ως εξής: «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι οπλαρχηγοί, κατά το έτος 1821 ότι ηχηθείσης του υπέρ της ελευθερίας Ιερού Αγώνος Σάλπιγγος, ο εκ της Κωμοπόλεως Γαράντζας Δημ. Ζήμης Πέτροβας λαβών ανά χείρας τα όπλα έδραμε κατά των εχθρών της πατρίδος με ζήλον, προθυμίαν, γενναιότητα και καρτερίαν αρχηγός πάντοτε και επικεφαλής άλλοτε τριακοσίων, άλλοτε διακοσίων και επέκεινα στρατιωτών με την σημαίαν του παρευρέθη εις διαφόρους κατά των εχθρών γενομένας μάχας, οίον εις την θέσιν Δημάνδραν κατά πρώτον με τους υπό την οδηγίαν του στρατιώτας εφόνευσε τριάκοντα Οθωμανούς, οίτινες συσωματωθέντες εκ των χωρίων έφευγον δια να υπάγουν εις το Φανάρι..». (ΑΧΕΒ φ. 174)."

Δεν υπάρχουν σχόλια: