"Και μείζον΄όστις αντί της αυτού πάτρας Φίλον νομίζει,τούτον ουδαμού λέγω." ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Παρασκευή, 1 Μαΐου 2009

Διανομή Λιβελογραφημάτων κατά των Προκρίτων - Τουρκολατρών.

"Συνέβη δέ και άλλο αίτιον δυσαρέσκειας μεταξύ τών Προκρίτων και του Υψηλάντη. Επειδή, άφού ό Υψηλάντης ώμίλησεν ιδιαιτέρως μετά τών έν Τριπολιτζά ευρισκομένων Προκρίτων, τινά μεν τών προλαβόντως άκολουθησάντων μεταξύ αυτών δικαιολογών, άλλα δέ αποδίδων είς άγνοιαν και λάθος του, και υποσχόμενος είς τό έξής ένωσιν μετ' αυτών, αίφνης έφάνησαν είς διαφόρους επαρχίας περιφερόμενα μέ επίτηδες ανθρώπους έγγραφά τινα, δι΄ ών ήρέθιζε τον λαόν νά λάβη μέτρα δρα­στικά εναντίον τών Τουρκολατρών, και μέ τό όνομα τούτο ύπεσήμαινε τους Προκρίτους της Πε­λοποννήσου. Έπαραπονέθησαν περί τούτου οί Πρόκριτοι, άλλ' έπροφασίσθη, ότι άνευ της αδείας του τά διέδωσαν οί άνθρωποί του."

Πηγές:
Παλαιών Πατρών Γερμανός
Απομνημονεύματα

Δεν υπάρχουν σχόλια: