"Και μείζον΄όστις αντί της αυτού πάτρας Φίλον νομίζει,τούτον ουδαμού λέγω." ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Πέμπτη, 7 Μαΐου 2009

ΟΙ Πρόκριτοι και οι Στρατιωτικοί της Πελοποννήσου αφίνουν ανενόχλητους τας ολίγας φρουράς του Ιμπραήμ.


" ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ


Ώστε ενώ οι Τούρκοι, ως είπομεν, εσυγκεντρώθησαν εις το Μεσολόγγιον, διότι από την κυρίευσιν του Μεσολογγίου εκρέμετο η υποταγή και της λοιπής Ελλά δος, οι Έλληνες δεν μιμούνται αυτούς, αλλά οι Πρόκριτοι και οι Στρατιωτικοί της Πελοποννήσου αφίνουν ανενόχλητους τας ολίγας φρου­ράς του Ιμπραχίμ πασιά, και κατα γίνονται εις συγκρότησιν εθνοσυνελεύσεως δια να παύσουν την ενεστώσαν Διοίκησιν και να έμβωσι αυτοί εις τα πράγματα. Δια τούτο δεν κάνουν και κανέν κίνημα. Η Διοίκησις θεωρού σα ότι εντός ολίγου μέλλει να παύση α­διαφορεί, και ας τρέξουν τα πράγματα όπως θέλουν. Και ο Πρόεδρος του Εκτελεστικού —Κουντουριώτης— διότι βλέπει ότι δεν θα υπήρχεν πάλιν Πρόεδρος της νεοσυστηθησομένης Διοικήσεως, αν δεν είπω αντενεργεί, αδιαφορεί. Ο Βάσσος, ο Κριεζώτης και ο Χατζη-Μιχάλης με σχεδόν τρεις χιλιάδες Έλ­ληνας αεροβατούσιν εις τα παράλια της Ασίας για να λεηλα­τήσουν το Βερούτι.
Οι Ναυτικοί δεν θεωρούν το Μεσολόγγιον ως το προπύργιον της Ελλάδος και οπού η πτώσις του είναι πτώσις του Έ­θνους όλου, και να καταβάλουν πάσαν σπουδήν ώστε να εκπλεύση δυνατός ο στόλος, αλλά και εκ των πληρωθέντων δεν πλέουν και εκ των εκπλευσάντων πηγαίνουν εις καταδίωξιν. Όθεν μένουν καταδικασμένοι τρεις και ήμισυ χιλιάδες άν­θρωποι να βαστούν την ορμήν όλων των στρατευμάτων της ξηράς, της Ευρωπαίας Τουρκίας, Ασίας και Αιγύπτου και τον στόλον της Κωνσταντινουπόλεως, Αλτζερίου Τούνεζι και Τρίπολης... "

Σπυρομήλιος «Χρονικό Μεσολογγίου 1825-1826»
Πηγές:ΒΑΣΟΣ ΤΣΜΠΙΔΑΡΟΣ
ΤΟ 1821 ΧΩΡΙΣ ΔΑΦΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: