"Και μείζον΄όστις αντί της αυτού πάτρας Φίλον νομίζει,τούτον ουδαμού λέγω." ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Δευτέρα, 11 Μαΐου 2009

Ο Αντισυνταγματάρχης Κουβερνάτι - Ιταλός Φιλλέλην εκ Σαρδηνίας.

"Εν τούτοις ο αντισυνταγματάρχης Κουβερνάτι (Ιταλός Φιλέλλην εκ Σαρδηνίας) μετά τά περί Ροδίου συμβάντα, προϊδών την παντελή διάλυσιν του Τακτικού Σώματος, απήλθε προς την εν Άστρει συγκροτηθείσαν Γενικήν Συνέλευσιν και παρουσια­σθείς εν τινι συνεδριάσει παρέστησεν τας προς την πατρίδα υ­πηρεσίας του Τακτικού Σώματος και τας στερήσεις αυτού, παρηπονέθη δια τα παρά της Ελληνικής Κυβερνήσεως διαταχθέ­ντα, ήτοι περί του κατακερματισμού και της εκ τούτου διαλύ­σεως αυτού, και επί τέλους εζήτησεν την ένωσιν και τα προς οργανισμόν και συντήρησιν του Τακτικού Σώματος παριστάνων ζωηρώς τας προς την πατρίδα και την Κυβέρνησιν ωφε­λείας τακτικού και πειθαρχούντος σώματος. Αλλ' η Συνέλευσις αύτη διηρημένη εις πολιτικούς και στρατιωτικούς ερίζο­ντας περί των πρωτείων, ουδέ ακρόασιν έδωσε εις τα παράπο­να και τας απαιτήσεις του καλού φιλέλληνος τούτου αντισυνταγματάρχου Κουβερνάτου, του τοσαύτας υπηρεσίας προσενεγκότος εις την Ελλάδα, πάντα αφιλοκερδώς και του υποστάντος πληγάς και τοσαύτας κακουχίας, μάλιστα δε μετά την εν Πέτα μάχην ή μάλλον ειπείν καταστροφήν, ούτος μόνος άνευ μέσων διετήρησε και επηύξησε μάλιστα το Τακτικόν Σώμα, και όπερ εσχάτως λίαν συνετέλεσαν εις την άλωσιν του φρου­ρίου Ναυπλίου και την περί τούτου διατήρησιν της τάξεως κα­τά την παράδοσιν αυτού. Απελπισθείς λοιπόν και δυσαρεστη­θείς και εξ αυτής της Εθνοσυνελεύσεως ο Κουβερνάτης αντίτου να υπηρέτηση του λοιπού την Ελλάδα, έδωκε την παραίτησίν του και ανεχώρησε. Μη δυνάμενος δε να επανακάμψη εις την πατρίδα του Παδεμόντιον, καθότι επαναστάτης κατά των καθεστώτων, απήλθεν εις Αίγυπτον και κατετάχθη εις τον αιγυπτιακόν στρατόν, εφ' όρω να μη εκστρατεύση κατά της Ελ­λάδος, όπερ διετήρησε κατά την μετά ταύτα εκστρατείαν του Αιγυπτιακού στρατού κατά της Ελλάδος."
Χρ. Βυζάντιος
«Ιστορία των κατά την Ελληνικήν Επανάστασιν εκστρατειών
και μαχών ων συμμετέσχεν ο Τακτικός Στρατός
από του 1821 μέχρι του 1833»
Πηγές: Βάσος Τσιμπιδάρος

Δεν υπάρχουν σχόλια: