"Και μείζον΄όστις αντί της αυτού πάτρας Φίλον νομίζει,τούτον ουδαμού λέγω." ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Σάββατο, 9 Μαΐου 2009

Ο Αρχιστράτηγος Δημήτριος Υψηλάντης Προάγεται σε Στρατάρχη.

"Αφιξις του Κυβερνήτου Καποδίστρια.—Βαθμός Στραταρχίας του Υψηλάντη.

Φθάσας ό Κυβερνήτης εις τήν Ελλάδα, τήν έκτην Ιανουα­ρίου 1828, δεχθείς τάς ήνίας της Διοικήσεως, άρχισε νά σχηματίζη τό έσωτερικόν οί "Ελληνες, άπηυδισμένοι άπό τάς πολυ­χρονίους εσωτερικάς και έξωτερικάς ταραχάς και δεινά των πο­λέμων, τρέφοντες και σταθεράς ελπίδας εις τήν άξιότητά του και πατρικήν κηδεμονίαν, υπετάχθησαν μ' όλην τήν εύχαρίστησιν, βέβαιοι όντες ότι ή βάσις της Διοικήσεως του μέλλει νά είναι ή αλήθεια και ή δικαιοσύνη, διά τά όποία έδίψα ή Ελ­λάς· άφού έσχημάτισε τό έσωτερικόν, καταργήσας τό βουλευτικόν και άντ' αύτού όνομάσας άλλο Πανελλήνιον, έστρεψε τήν προσοχήν του και εις τό πολεμικόν, τιμήσας τον Πρίγκιπα Δημήτριον Ύψηλάντην μέ βαθμόν Στρατάρχου εις όλα τά κατά ξηράν Ελληνικά όπλα, διατάξας αυτόν νά κάμη νέον όργανισμόν, όστις είναι ό εφεξής.
Πηγές:
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕΡΡΑΙΒΟΣ
ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: