"Και μείζον΄όστις αντί της αυτού πάτρας Φίλον νομίζει,τούτον ουδαμού λέγω." ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Πέμπτη, 7 Μαΐου 2009

Αναφορά για το Μεσολόγγι.

ΑΣ ΠΕΣΕΙ ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ


" Να ενθυμηθώ ν'αναφέρω τους προκρίτους Υδραιο-Σπετσιώτας, οίτινες εσκόπευον ν' αναχωρήσουν από την Ελλάδα, και τους κατοίκους αυτών των νήσων οίτινες εφρόνουν εις περί­πτωσιν απελπισίας να εμπαρκαρισθωσι και να σωθώσι εις την Ευρώπην; Τους Πελοποννησίους οίτινες προ της πτώσε­ως έλεγον:
— Και αν πέση το Μεσολόγγιον, όλη η Ελλάς είναι Μεσολόγγιον; "

Σπυρομήλίος «Χρονικό Μεσολογγίου 1825-1826»

Πηγές:
Βάσος Τσιμπιδάρος
Το 1821 ΧΩΡΙΣ ΔΑΦΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: