"Και μείζον΄όστις αντί της αυτού πάτρας Φίλον νομίζει,τούτον ουδαμού λέγω." ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Σάββατο, 9 Μαΐου 2009

Ρυμούλκηση Πλοίου - Αγγλία

Η ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΑ ΤΩΝ ΕΓΓΛΕΖΩΝ


Το εξής άρθρον εδημοσιεύθη εις το εν Λονδίνω καφενείον LLOYDS λεγόμενον, την 26ην Απριλίου, την δε 27 κατεχωρίσθη εις την εφημερίδα «Χρόνον», TIMES.
«Το από Λονδίνον δια Μάλταν εκπλεύσαν ατμοκίνητον εσύρθη εδώ, εις Πλύμουθ από το βασιλικόν πλοίον την «Περιστέραν» («La Colombine»), διότι έοπασε καθ' οδόν εν από τα θερμαντήριά του. Τοιαύτη είναι η ελεεινή έκβασις αχηού του ε­πιχειρήματος, αρκούσα, τόσον δια την κακήν του διεύθυνσιν, ό­σον και δια τα επόμενα αυτής, να δυσφήμηση την Αγγλίαν. Η ισχυρογνωμία με την οποίαν επέμειναν εις σύστημα δια κατ' επα­νάληψιν των δοκιμών αποδεδειγμένον ανίκανον, είναι απαραδειγμάτιστος. Εάν η κατασκευή τοιούτων πλοίων ήτον μερικόν επιείρημα και εγίνετο απλώς εμπορίου χάριν, οποία και αν ήτον η έκβασίς του, το κοινόν δεν ήθελεν ασχοληθή εις τούτο. Όταν όμως η κατάστασις της Ελλάδος ευρίσκεται εις τοιαύτην κινδυνώδη κατάστασιν, και τα ολίγα μείναντα χρήματα αφανίζονται υπό την συμβάσαν βραδύτητα και την κακήν διεύθυνσιν, φρονούμεν ότι πρέπει να γίνη τις απολογία, δια να αποπλυθή η Αγγλία από την αισχράν κατηγορίαν, ότι επέφερεν εκουσίως προσκόμματα εις την πρόοδον των Ελλήνων προς την ανεξαρτησίαν . Φαίνεται ότι το ατμοκίνητον (επιχείρημα) εξώδευσεν εξ ημέρας εις τον διάπλουν του από Δούβρι (Dover) εις Πλύμουθ.

Εφημερίς «Ο Φίλος τον Νόμου»,
φύλλον 296 της 27 Μαΐου 1827 Πηγές:
ΒΑΣΟΣ ΤΣΙΜΠΙΔΑΡΟΣ ΤΟ1821
ΧΩΡΙΣ ΔΑΦΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: