"Και μείζον΄όστις αντί της αυτού πάτρας Φίλον νομίζει,τούτον ουδαμού λέγω." ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Τετάρτη, 13 Μαΐου 2009

Ο Εχθρός είναι γενναίος,πολύτροπος, εμπειροπόλεμος,επίμων,δραστήριος και εκδικητικός.

«Ευγενέστατοι διοικηταί καί προύχοντες της Πελοποννήσου
Και Στερεάς Ελλάδος, χαίρετε και υγιαίνετε.

» Πολλά και διάφορα γράμματα σας έστείλαμεν άχρι τούδε, διά των οποίων σας έφανερόναμεν πάντοτε τά εδώ διατρέχοντα, πολύ δε περισσότερον τους σκοπούς του Χουρσίτ πασά μετά τόν θάνατον του Αλή πασά, αι δέ αποκρίσεις σας ού μόνον έγίνοντο σπάνιοι, άλλ' ως επιτοπλείστον κα\ αδιάφοροι· καί τούτου ένεκα έβιάσθημεν εσχάτως να αποστείλωμεν καί τους συμπατριώτας μας Μάρκον Μπότζαρην, Αθανάσιον Δράκον καί Λάμπρον Ζάρμπαν (*), διά νά σας πληροφορήσωσι καί προφορικώς τά γινόμενα· άλλ' έως της ώρας δέν έλάβομεν απόκρισίν σας. "Ως φαίνεται, ή τόσον αδιαφορείτε, ή δυσπιστείτε, ή έξουθενείτε τόν έχθρόν· όθεν, διά νά σας βγάλωμεν είς τό έξης τήν άδιαφορίαν καί δυσπιστίαν, ιδού σας περικλείομεν αντίγραφα της προς ήμάς επιστολής του Χουρσίτ πασά καί της πρός εκείνον άποκρίσεώς μας τά όποια δέν άμφιβάλλομεν, ότι θέλετε βεβαιωθεί), καί πιστεύσει χωρίς δισταγμόν.
» Κύριοι! περιττόν κρίνομεν νά έξηγήσωμεν τά όποία φρονήματα και γνώμην μας τρέφομεν διά τό έθνος· διότι, αν προλαβόντως έδυσπιτήσθε, πληροφορείσθε τώρα ακριβέστερα άπό τά εσώκλειστα, τά όποία δεν επιδέχονται πλέον καμμίαν πρόφασιν καί διαφιλονείκησιν· άλλ' επειδή καί ήμείς άπεφασίσαμεν νά πράξωμεν τά όσα ή γραφή μας διαλαμβάνει, παρακαλείται τό έθνος νά μας έξοινομήση άπό τά έξής :
» α'. Νά πέμψετε τρία, ή καί τέσσαρα πλοία πολεμικά, διά ν κομίσωσι τά γυναικόπαιδα μας είς αυτά τά μέρη, και νά τά κατοικησητε είς κανέν ασφαλές καί υγιές μέρος, καί νά λάβετε τήν φροντίδα να τα τρέφετε· επειδή, αν μείνουν έδώ, όχι μόνον κινδυνεύουν, άλλά και τηντροφήν ματαίως δαπανώσιν, ή όποία μέλλει νά χρησιμεύση διά μόνους τους πολεμικούς.
β'. Μέ τά ίδια πλοία νά μας στείλετε ακόμη πολεμεφόδια και τροφάς, τά όποία είναι τά πρώτα μέσα καί αληθή νεύρα και όργανα του προκειμένου σκοπού μας.
» Άλλα τά ρηθέντα ζητήματα πρέπει νά έκτελεσθώσι μέ δραστηριότητα, πρίν δηλαδή ό εχθρός μας πολιορκήση, διότι τότε ούτε γυναικόπαιδα δυνάμεθα νά μετατοπίσωμεν, ούτε τροφάς και πολεμεφόδια νά μετακομίσωμεν άπό τόν αίγιαλόν, επειδή απέχει άφ' ημών οκτώ ωρών διάστημαστημα· και όταν, όσα προβάλλομεν, δέν εκτελεσθώσιν εγκαίρως, τότε και ήμείς θά κινδυνεύσωμεν. και το έθνος μετά ταύτα, πιθανόν, νά φέρη τά χείριστα.
» Πατριώται! ό εχθρός, μέ τόν όποίον μέλλομεν νά κτυπηθώμεν, είναι γενναίος, πολύτροπος, έμπειροπόλεμος, έπίμων, δραστήριος και έκδικητικός, ώστε και ό ίδιος Άλη πασάς δέν συνεστάλη νά τόν όμολογήση ανώτερόν του· τά στρατεύματά του όχι μόνον είναι πολλά, άλλά (τό οποίον δέν σας λανθάνει) και τά δυνατώτερα του Σουλτάνου· διά νά έπιτύχωμεν λοιπόν τό σκοπούμενον, πρέπει νά προσυσκεφθώμεν διά τήν ασφάλειαν τών μελλόντων επειδή, όταν έμβωμεν εις τους κινδύνους, τότε ούτε νουν ήσυχον, ουτ' εύκαιρίαν έχομεν νά συλλογισθώμεν περί τών κοινών συμφερόντων.
» Όθεν δίδομεν τέλος της επιστολής μας, κύριοι, ύπενθυμίζοντές σας μόνον τήν κατά τήν δεκάτην έκτην Φεβρουαρίου σταλείσαν πρός ύμάς επιτολήν μας, της όποίας τό σχέδιον, άν ήθέλετε εκτελέσει τότε, πρέπει νά έβλέπετε σήμερον ήμάς εκστρατεύοντας κατά του Χουρσίτ πασά, και όχι εκείνον καθ΄ ημών· υγιαίνετε. Μαΐου 1822, Σούλιον. ΟΙ πολίται
Νότης Μπότσαρης. Τούσας Ζέρβας.
Ζυνούρης Τζαβέλλας. Γιώτης Δαγκλής.
Γεώργιος Δράκος. Λάμπρος Κασμάς».
Λαβόντες οι αρχηγοί των Τουρκαλβανών νέας διαταγάς νά στρατεύσωσι διά τό Σούλιον, έδυσσρεστήθησαν διότι έμελλον να έμβωσιν εις σκληρούς αγώνας καί κινδύνους καί δέν ήλπισαν ποτέ ν' απολαύσωσι πολύτιμα λάφυρα, καθώς εις Πελοπόννησον καί Στερεάν Ελλάδα· διό έπαρουσιάσθησαν οί σημαντικότεροι αυτών εις τόν άρχιστράτηγον, έπί σκοπώ διά νά καταπραΰνωσι τήν όργήν του, καί νά λάβωσι τήν άδειαν νά συνομιλήσωσιν ακόμη μίαν φοράν προσωπικώς μέ τούς Σουλιώτας, ελπίζοντες νά μεταβάλλουν τήν γνώμην των, καί ούτω νά έξακολουθήσουν έπειτα τό πρώτον καί ούσιωδέστερον σχέδιον, του οποίου τήν έκτέλεσιν έπεθύμει άνυπομόνως δλον τό στράτευμα. Επείσθη είς τούς λόγους των ό αρχιστράτηγος, δούς τήν άδειαν καί έξουσίαν πρός τούς οποίους εμελλον νά συνομιλήσωσιν, ότι οποιανδήποτε συμφωνίαν ήθελαν πραγματευθή μετά τών Σουλιωτών, υπόσχεται νά τήν επικυρώση καί ό ίδιος. "

Πηγές:
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ-ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ
ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ
ΠΟΛΕΜΙΚΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: