"Και μείζον΄όστις αντί της αυτού πάτρας Φίλον νομίζει,τούτον ουδαμού λέγω." ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Τρίτη, 12 Μαΐου 2009

Μαρτυρία του Στρατάρχου Υψηλάντη για την Εθνική Δράση του Στρατηγού Περραιβού.
('Εβν. Βιβλ. Αρχ. Φιλήμ. 5574)
«"Αρ. 3365
" Ο κατά την Άνατολικήν Ελλάδα Στρατάρχης
δηλοποιοί:
Ό Στρατηγός Χ. Περραιβός, πεπροικισμένος άκό ευγενή υπέρ τής πατρίδος αισθήματα, υπηρέτησε και πριν και μετά τήν £ναρξιν του Α­γώνος τών 1821 μ' δλην τήν χαρακτηρίζουσαν αυτόν πίστιν, άνδρείαν και τιμιότητα. Τό Σούλι και ολόκληρος ή Στερεά Ελλάς μαρτύρονται τάς εννεαετείς κατά συνέχειαν ωφελίμους έκδουλεύσεις του είς τό Στρατιωτικόν. Τό φρόνιμον, στρατηγικόν και σεβάσμιον πολίτευμά του έστάθη κατά διαφόρους περιστάσεις ό οδηγός εκείνων τών καλών, όσα ήσφάλιζον τήν τιμήν του Στρατιωτικού, ένεθάρρυνον τους συναγωνιστάς του και συνέτρεχον είς τήν βελτίωσιν τών καταστάσεών του ώς πρός τους προκειμένους κινδύνους. Γέρων μέν είς τήν ήλικίαν, άλλ' άο­κνος ενεργός τών χρεών του, ύπέφερεν ευχάριστος δλην τήν κακουχίαν του χρόνου, κάθε βάσανον στρατιωτικήν ύπό μόνην τήν βάσιν του δια­καούς ζήλου του, απευθυνόμενου είς αυτήν τήν πολιτικήν ύπαρξιν της αγαπητής του Πατρίδος. Μακράν του νά ένοχοποιηθεί ποτέ είς τάς συν­ήθεις άπό μερικούς ίδιωφελείας, ένεκαρτέρει είς τήν αύτάρκειαν και τούτο προστίθεται πρώτον μεταξύ τών πολλών χαρακτηριστικών της διαγω­γής του. Οδηγών πάντοτε τούς στρατιώτας του είς τήν δόξαν του κάμπου, ένέπεσε θέλων είς κινδύνους πολλούς. Άποφεύγων τήν κολακείαν και τός άλλας ήθικάς διαφθοράς ήκολούθει τόν λόγον της αλη­θείας.
Ήξιώθη διά ταύτα τήν εύνοιαν και τό σέβας τών συμπολιτών του και άνέβη βαθμηδόν τόν έντιμον βαθμόν του Στρατηγού. Διακεκρι­μένος είς τήν όρθήν διαγωγήν του, ώνομάσθη τελευταίον έκ μέρους της Α. Ε. τού Κυβερνήτου της Ελλάδος μέλος του κατά τό στρατόπεδον τής "Α.Ελλάδος Πολεμικού Κριτηρίου. Και είς τήν περίστασιν αυτήν απεδείχθη επίσης φρόνιμος και δίκαιος ενεργός τών Νόμων.
Είς βεβαίωσιν τούτων όλων δίδεται έπί χείρας του τό παρόν έπίσημον έγγραφον, συντροφευμένον μέ τας έκ μέρους μου εντελείς ευχα­ριστήσεις είς τήν πατριωτικήν και φρόνιμον διαγωγήν, μέ τήν οποίαν έπολιτεύθη είς όλον τό διάστημα, κατά τό όποιον ήκολούθει ύπό τάς, διαταγάς μου τήν τελευταίαν ήδη έκοτρατείαν της Α. Ελλάδος."
Εξεδόθη έν τω Γεν. Στρατοπέδω
του Κοτομoυλά ΤΣ.
τήν 17 7)βρίου 1829
Ο Στρατάρχης
Τ. Σ
Δ. Υψηλάντης

Δεν υπάρχουν σχόλια: