"Και μείζον΄όστις αντί της αυτού πάτρας Φίλον νομίζει,τούτον ουδαμού λέγω." ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Παρασκευή, 1 Μαΐου 2009

Ο Αρχιστράτηγος Κολοκοτρώνης Αντενεργεί Κατά Των Αδελφών Δεληγιάννη.

" Τά δέ μεταξύ τών Προκρίτων Πολιτικών και Καπιταναίων έπρόβαινον εις τό χείρον και οί μέν Καπιταναίοι έζήτουν νά άφεθώσιν άπό τό Στρατιωτικόν οί Πολιτικοί, κάι νά τό άφήσωσιν εις τήν όδηγίαν τών Καπιταναίων, ώς είδημονεστέρων, αυτοί δέ νά περιορίζονται εις μόνα τά πολιτικά οί δέ, ύποπτεύοντες άπό τους Καπιταναίους, έτι μάλλον τό οίκειοποιούντο και έδυναμώνοντο, καί έσυμφώνησαν μεταξύ των νά μείνωσι σταθεροί εναντίον τής θελήσεως τών Καπιταναίων. Ιδιαιτέρως δέ τά του (Θ.) Κολοκοτρώνη και Δεληγιανναίων κατήντησαν σχεδόν εις τό άσυμβίβαστον επειδή ό Κολοκοτρώνης έζήτει μέ βίαν νά αποσπάση τους στρατιώτας τών Δεληγιανναίων και νά τους αφαιρέση τό δικαίωμα του νά παρευρίσκωνται εις τό στρατόπεδον ώς αρχηγοί στρατιωτών και τον μέν Κανέλλον Δεληγιάννην άπέβαλεν άπό τήν πολιορκίαν του Ναυπλίου μέ έγγραφον διαταγήν τής Γερουσίας, τής οποίας τό πλείστον μέρος έσυμφώνει μετά του Κολοκοτρώνη τον δέ Δημήτριον Δεληγιάννην άπέβαλεν έκ του στρατοπέδου του έν Κορίνθω· οί δε έπανελθόντες εις τα ίδια έφύλαττον και τους στρατιώτας των περί αυτούς· οί δε Καπιταναίοι κατεβόων κατ' αυτών και κατά των λοιπών Προκρίτων, ότι έμποδίζουσι τους στρατιώτας, ένώ ή Πατρίς έχει τόσην ανάγκην στρατιωτών. Συνέπιπτον δέ κάί άλλαι αίτίαι καθ' ήμέραν σχεδόν του νά αυξάνουν οί έριδες, επειδή οί έκ τής φατρίας του Κολοκοτρώνη και Κολιοπούλου, άντιφερόμενοι μέ εκείνους τών Δεληγιανναίων, έζήτουν παρά των Καπιταναίων τους έκδίκησιν, οί δέ Καπιταναίοι έγραφον εις την Γερουσίαν νά τους φέρη, νά τους κρίνη, κάί νά τους παιδεύση. Έστειλεν ευθύς ή Γερουσία προσταγήν εις αυτούς νά έλθουν άλλ' οί Δεληγιανναίοι τους ύπερασπίζοντο και άντέπραττον είς τάς τής Γερου­σίας προσταγάς. Όθεν κατήντησε το πράγμα, ώστε απεφασίσθη νά ύποτάξωσι τους Δεληγιανναίους και την φατρίαν των μέ την δύναμιν τών όπλων, καί έτοιμάζετο κατά τούτο ό Θ. Κολοκοτρώνης καί οί μετ' αύτού."

Πηγές:

Παλαιών Πατρών Γερμανός

Απομνημονεύματα

Δεν υπάρχουν σχόλια: