"Και μείζον΄όστις αντί της αυτού πάτρας Φίλον νομίζει,τούτον ουδαμού λέγω." ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Σάββατο, 9 Μαΐου 2009

Ορκωμοσία του Στρατάρχου Δημητρίου Υψηλάντη.


"Ορκος του Στρατάρχου.

«"Ορκίζομαι είς τό όνομα της αγίας και αδιαιρέτου Τριάδος να χύσω και τήν υ στερινήν ρανίδα το αίματός μου, υπερασπιζόμενος εναντίον τών έχθρών τήν ίεράν ημών όρθόδοξον πίστιν και τήν έλευθερίαν της πατρίδος μου, και ύποστη ρίζον τούς νόμους της.
»Όρκίζομαί νά ύποτάσσωμαι εις τάς διαταγάς του Έξοχωτάτου Κυβερνήτου.
Όρκίζομαι μήτε νά συγχωρήσω, μήτε νά λάβω μέρος είς κανενός είδους κατάχρησιν, και νά διατηρήσω τήν δυνατήν εύταξίαν είς τά υπό τήν όδηγίαν μου στρατεύματα· δεν δε παραβώ είς τό παραμικρόν τόν Ιε­ρόν τούτον όρκον, νά ύπόκειμαι είς όλην τήν αυστηρότητα των στρατιω­τικών νόμων».
κ'. Ή παρούσα διάταξις θεμελιούται εις τας βάσεις του όσον ούπω έκδοθησομένου στρατιωτικού οργανισμού, όστις θέλει ισχύει προσωρινώς μέχρι της συστηθησομένης Εθνοσυνελεύσεως.
Έν Aιγίνη τη 7 Φεβρουαρίου 1828.
Ό Κ υβερνήτης
Ι. Α. Καποδίατηιας.


Ο Γραμματεύς της Επικρατείας
Σ. Τρικούπης

Δεν υπάρχουν σχόλια: