"Και μείζον΄όστις αντί της αυτού πάτρας Φίλον νομίζει,τούτον ουδαμού λέγω." ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Παρασκευή, 8 Μαΐου 2009

Χαρακτηρισμοί Ιστορικών.

Άπληστος ο Κολοκοτρώνης

Της αλώσεως του Ναυπλίου εν τω μεταξύ γνωστής γενομένης εις Κόρινθον, ο Δράμαλης ουδένα έχων επί πλέον περισπασμόν να επιφέρη εις το μέρος τούτο, απεφάσισε να αποστείλη σχεδόν ολόκληρον τον στρατόν αυτού εις Πάτρας. Ενεπιστεύθη την διοίκησιν αυτού εις έμπειρον τινα αρχηγόν, όστις ανεχώρησεν, ελπίζων να εύρη ότι τα στενά θα ήσαν ελεύθερα, αφ' ης ο Κολοκοτρώνης υπό της απληστίας του αγόμενος, είχε με­ταβεί εις Ναύπλιον, ελπίζων να αποκτήση πολλά, όπως και εις άλωσιν της Τριπολιτσάς έπραξε τούτο.

Pouqueville
«Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως»
Πηγές: Βάσος Τσιμπιδάρος
ΤΟ 1821 ΧΩΡΙΣ ΔΑΦΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: