"Και μείζον΄όστις αντί της αυτού πάτρας Φίλον νομίζει,τούτον ουδαμού λέγω." ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Παρασκευή, 17 Απριλίου 2009

ΟΥΣΙΩΔΕΣ ΕΡΓΟΝ Η ΛΑΦΥΡΑΓΩΓΙΑ

Η είδησις αύτη της πτώσεως της Τροπολιτζάς, διαδοθείσα και εις τα φρούρια της Πελοποννήσου, επροξένησε μέγαν τρόμον εις τους εχθρούς, ώστε, εάν ήθελαν ορμήσουν ευθύς τα στρα­τεύματα συμποσούμενα τότε εκεί υπέρ τας είκοσι χιλιάδας, εις τα πολιορκούμενα φρούρια, ήθελε κατορθώσουν μεγάλα και ωφέλιμα πράγματα. Πλην άπαντες ήσαν ενησχολημένοι εις τα λάφυρα και οι δυνατότεροι ήρπαζον τα των αδυνάτων χωρίς να φυλάττεται μηδέ τάξις μηδέ δίκαιον. Ανέτρεψαν δε και την κοινήν απόφασιν, το να λάβη εν μέρος το Κοινόν Ταμείον. Ο­μοίως και οι εις τον Ισθμόν φυλάττοντες στρατιώται ηδικήθησαν, ώστε ει τις έτυχε παρών και ηδυνήθη, ήρπασε, χωρίς να εξετασθεί εάν είχε δικαίωμα εκδουλεύσεως. Και ως εκ τούτου συνέβη πολλοί μεν προαγωνισθέντες και άξιοι αμοιβής να μείνωσιν υστερημένοι διόλου, άλλοι δε κηφήνες και άχρηστοι να πλουτίσωσι. Προυβλήθη άπαξ και δις επί συνελεύσεως το να μην αφήνουν οι καπεταναίοι τους στρατιώτας να διασκορπισθούν. Πλην εις μάτην, επειδή το ουσιώδες έργον τότε ήτο η λαφυραγωγία.

Παλαιών Πατρών Γερμανός - «Απομνημονεύματα»

ΒΑΣΣΟΥ ΤΣΙΜΠΙΔΑΡΟΥ ΤΟ 1821
ΔΙΧΩΣ ΔΑΦΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: