"Και μείζον΄όστις αντί της αυτού πάτρας Φίλον νομίζει,τούτον ουδαμού λέγω." ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Κυριακή, 12 Απριλίου 2009

Ο ηρωϊκός θάνατος του Χαράλαμπου Βιλαέτη. (1821).

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΙΛΑΕΤΗΣ

"Κατά τάς 8 το Μαΐου έξεστράτευσαν οί Τούρκοι από τού Λάλα 1.500 πεζοί και 1.000 ιππείς κατά τού Πύργου...Ό περιβόητος εκείνος άνδρας Χαραλάμπης Βιλαέτης, ό χρηματίσας εις τάς Ιονίους νήσους αξιωματικός ανώτερος του τακτικού στρατού επί Γάλλων και ΄Αγγλων, διακεκριμένος διά την άνδρείαν, φρόνησιν και τά στρατιωτικά πλεονεκτήματά του, ευρεθείς εις εν χωρίον μέ 46 στρατιώτας, βλέπων τον κίνδυνον των Καμπασαίων απεφάσισε νά τρέξη προς βοήθειάν των, ή νά τους σώση, ή νά συναποθάνη μ' αυτούς. Ευρέθη επίσης εις τό αυτό χωρίον και ό Αναγνώστης Παπασταθόπουλος μέ 160, τον όποίον προέτρεψε και παρεκάλεσε νά υπάγουν μαζί. Άλλ' αυτός τον άπήντησεν ότι νά ξεκινήση ό Βιλαέτης και κατόπιν φθάνει και αυτός έν λόγω τιμής, άλλ' έκ της δειλίας του τον ήπάτησε και αντί νά τον άκολουθήση ώπισθοδρόμησε και τον εγκατέλειψε. Φθάσας λοιπόν ό Βιλαέτης εις τά αμπέλια τού Λαντζόϊ, περιεκυκλώθη αίφνης από τά στίφη των βαρβάρων πεζών τε και ιππέων εις τό πεδίον και αντισταθείς γενναίως και πολεμήσας καρτερικώς μετά πέντε ωρών μάχην έπεσεν ένδόξως αυτός και άπαντες οί σύντροφοί του θύματα υπέρ πατρίδος και ούτως ύστερήθη ή Πελοπόννησος πρόωρα έναν έκ τών προμάχων της. Οί δε Λαλαίοι υπέστρεψαν εις του Λάλα μετά πενταήμερον έπιδρομήν άπολέσαντες εις την μάχην του Λαντζόϊ υπέρ τους 150 στρατιώτας των."
Πηγές: Κανέλλος Δεληγιάννης-Απομνημονεύματα

Δεν υπάρχουν σχόλια: