"Και μείζον΄όστις αντί της αυτού πάτρας Φίλον νομίζει,τούτον ουδαμού λέγω." ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Τρίτη, 28 Απριλίου 2009

Προσπάθεια Πολιτικής οργανώσεως Πελοποννήσου-Υποβολή αιτημάτων στρατιωτικής βοηθείας.

Οί δέ Πρόκριτοι τών επαρχιών τής Πελοποννή­σου συνήχθησαν άπαντες εις τό χωρίον Ζαράκοβαν, όπου απεφασίσθη ό τόπος τής Συνελεύσεως, μέ τό νά ήθελον ό τε ό Υψηλάντης κάί οί Καπιταναίοι νά γίνη πλησίον τους. Έπροκάλεσαν δέ εις τήν Συνέλευσιν και τον Άλέξ. Μαυρο κορδάτον κάί τον Κώνστ. Καρατζάν πλην ό Μαυροκορδάτος, βλέπων τήν τών πραγμάτων ανωμαλίαν, και ότι ήτο αδύνατον νά λάβη τότε τήν ύπεροχήν από τον Υψηλάντην, συνεφώνησε μετά τών απεσταλμένων παρά τής Ανατολικής Ελλάδος νά μεταβή εκεί, διά νά διοργανίση κάί νά οδήγηση τά πράγματα κάί διά νά εύκολυνθή εις τον σκοπόν του, έλαβε γράμμα Πληρεξουσιότητος παρά τού Ύψηλάντου, προς τον όποίον ήκμαζεν έτι τότε ή κοινή τού λαού ύπόληψις. Συμπαρέλαβε δε κάί τον Αλέξανδρον Κατακουζηνόν, δυσαρεστημένον όντα άπό τον Ύψηλάντην, και άνεχώρησεν άπό τά Τρίκορφα τή 28 Αυγούστου (1821), κάί μετά του Κωνσταντίνου Καρατζά διευθύνθησαν διά τήν Δυτικήν Ελλάδα. Μαθούσα δέ ή Συνέλευσις τήν άναχώρησίν των, έστειλε κατόπιν τον Άναστάσιον Λόντον και τον Χαραλάμπην Περούκαν μέ γράμ μα προς αυτούς, διά νά επιστρέψουν εις τήν Συνέλευσιν πλήν εκεί­νοι δεν ηθέλησαν άλλ' άπεκρίθησαν, ότι πηγαίνουν νά βάλουν εις τάξιν τά τής Ρούμελης πράγματα, και έπειτα, όταν άποφασισθή Γενική τής Ελλάδος Συνέλευσις, θέλει επανέλθουν. Συσκεφθέντων δέ τών μελών τής Συνελεύσεως περί ενός Συστήματος αναλόγου μέ τήν κατάστασιν τών πραγμά των, έσχεδιάσθη είς Όργανισμός της τοπικής Διοικήσεως τής Πελοποννήσου, κάί ενε­κρίθη παρά πάντων. Έγινε δέ εκλογή και τών μελών διά τήν Έθνικήν Βουλήν, κάί μετά τών εντο­πίων έκλέχθησαν ώς μέλη τής Βουλής, παραστατικά τής Πελοποννήσου, και ό Υψηλάντης, ό Καρατζάς καί ό Μαυροκορδάτος, καί εστάλησαν προς αυτούς έγγραφα άλλ' επειδή τά τοιαύτα έπρεπε, νά έγκριθώσι κάί παρά τού Υψηλάντη και τών Καπιταναίων, απεφασίσθη νά υπάγη ό Π. Πατρών εις τά Τρίκορφα μέ τό σχέδιον του Όργανισμού νά τό παρρησιάση εις αυτούς, καί, αν τό έγκρίνωσι, νά υπογραφή κατά τήν τάξιν. Πλήν ό Υψηλάντης, οδηγούμενος άπό τους περί αυτόν και μερικούς Καπιταναίους, έπρόβαλεν, ότι τά μέλη τής Συνελεύ­σεως δεν έχουσι γράμμα τα Πληρεξουσιότητος άπό τάς Επαρχίας και ότι τά μεν λοιπά κεφάλαια τού Διοργανισμού δέχεται, τα δε περί Στρατιωτικού ουδόλως, άλλα θέλει υπογραφή Πληρεξούσιος Αρχιστράτηγος, χωρίς νά έχουσιν οί λοιποί Πρό­κριτοι έπιρροήν τινα. Άλλ' ό Π. Πατρών περί μεν των γραμμάτων της Πληρεξουσιότητος τον έπληροφόρησεν, ότι δεν είναι καμμία δυσκολία, επειδή αμέσως, όπού τά ζητήσωσιν οί Πρόκριτοι, τά λαμ­βάνουν περί δε της Πληρεξουσίου Άρχιστρατηγίας όπου έζήτει καλώς γινώσκων, ότι ήτον αδύνατον νά τά δεχθώσιν οί Πρόκρι τοι διά τάς υποψίας των, και ότι ή επιμονή του Υψηλάντη κατά τούτο θέλει γεννήσει νέας ταραχάς, τον παρεκίνει νά συγκατατεθή εις τήν κοινην άπόφασιν, και νά μή γίνη αίτιος διαλύσεως της Συνελεύσεως και ανατροπής του Συ­στήματος· πλην δεν έδυνήθη νά τον πείση, και έπέστρεψεν άπρακτος. Όθεν οί Πρόκριτοι των Επαρχιών, οίτινες είχον μάθη τότε και τήν καταστροφήν της εκστρατείας το Άλεξ. Υψηλάντη, και τήν φυγήν του εις τήν έπικράτειαν τής Άουστρίας, δυσαρεστη θέντες απεφάσισαν νά αναχωρήσουν κάί νά ενδυναμώση έκαστος το στρατιωτικόν του. Παρεκίνησαν δε τον τε Π. Πατρών, τον Πετρόμπεην, τον Σωτήριο ν Χαραλάμπην, τον Άναγνώστην Δεληγιαννόπουλον και τον Κρεββατάν, διά νά μείνωσιν έκεί, και νά έξακολουθώσι τό σύστημα τής εν Καλτεζιαίς γενομένης Γερουσίας, κάί νά συνιστώσι μίαν Προσωρινήν Διοίκησιν μέχρι τής πτώ­σεως τής Τριπολιτζάς, τό όποιον έφάνη δεκτόν κάί εις τους Καπιταναίους, κάί έδωσαν εγγράφως τήν περί τούτου γνώμην τους. Έξηκολούθουν λοιπόν οί είρημένοι νά κυβερνώσι τά κοινά πράγματα συμφώνως μετά του Υψη­λάντη, όσον ή περίστασις τους έσυγχώρει. Άλλά ή έλλειψις τών αναγκαίων, ούσα γενική, επέφερε δυσαρέ σκειαν εις τους ερχόμενους εκεί χάριν συνδρο­μής και βοηθείας επειδή δεν είχον πόθεν νά τους συνδράμωσι, κάί διά τούτο έφυγον οί Ρουμελιώται δυσάρεστοι, ομοίως οί Κρήτες, ομοίως κάι όλοι οί λοιποί. Οί δε Άγιορίται, οίτινες έπροφασίζοντο, ότι δεν είχον χρήματα, κάί έζήτουν δωρε άν τροφάς από τήν Πελοπόννησον, δεν έπρόφθασαν νά επι­στρέψουν, και οί εχθροί οδηγού με νοι άπό τον Πασάν τής Θεσσαλονίκης, άφού κατέστρεψαν και έλεηλάτησαν τήν Χερσόνησον Κασσάνδραν, είσήλθον εις τό Άγιον Όρος, έκυρίευσαν όλα τά ιερά Μοναστήρια, κατεπάτησαν τους θείους ναούς, έλαβον χρήματα πολλά και άλλα λάφυρα πλήθος, διήρπασαν ιερά σκεύη, έφόνευσαν τους έγκριτωτέρους πατέρας, και άφησαν φρουράν εκεί."
Πηγές: Παλαιών Πατρών Γερμανός

Δεν υπάρχουν σχόλια: