"Και μείζον΄όστις αντί της αυτού πάτρας Φίλον νομίζει,τούτον ουδαμού λέγω." ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Τρίτη, 28 Απριλίου 2009

Νέα Απειλή: Ο Ασλανάκος και 1500 Αλβανοί στην Πάτρα - Προς βοήθεια σπεύδουν Ζακύνθιοι και Κεφαλλήνες.

"Εις δέ την Άνατολικήν Ελλάδα μετά τον θάνα­τον του Κ(απιτάν) Διάκου, έπέρασεν έκεί ό (Καπιτάν) Όδυσσεύς μέ όγδοήκοντα περίπου στρατιώτας, διά νά όδηγήση τά στρατεύματα της Λεβαδείας. Περι δέ τάς αρχάς Μαίου (1821) ευρέθη εις τό Χάνι της Γραβιάς μέ τους 80, όπου έφθασεν έν σώμα έχθρικόν περίπου δυο χιλιάδων, όδηγούμενον άπό τον Όμέρ Πασά Βρυώνην, οίτινες περι­κύκλωσαν το χάνι καί άρχισαν από πρωίας τον πόλεμον μέχρι του εσπέρας· ώρμησαν πολλάκις οί εχθροί νά εισπηδήσουσιν εις τό χάνι, πλην δέν έδυνήθησαν, επειδή πανταχόθεν οί ολίγοι Έλληνες παρεφύλαττον τά κινήματα τών εχθρών, και άντέκρουον ισχυρώς· έπαυσεν ό πόλεμος μαζί μέ τό φως τής ημέρας, καί επειδή οί περικεκλεισμένοι Έλλη­νες μηδέ τροφ άς είχον μέσα είς τό χάνι. μηδέ πολεμικήν ύλην, ώρμησαν διά νυκτός και έφυγον διά μέσου τών πολιορκούντων εχθρών άβλαβώς. Έφονεύθησαν είς εκείνον τον πόλεμον υπέρ τους 150 τών εχθρών, έκ δέ τών Ελλήνων τρεις.
Είς δέ τό Μεσολόγγι έφθασαν και άλλαι δυνά­μεις έχθρικαί, 1.500 περίπου Αλβανοί, οδηγούμενοι άπό τον Άσλανάκον και άλλους Μπουλουκπασάδες, τους οποίους μετέφερον μέ τά πλοία των οί Μεσολογγίται είς τάς Πάτρας και ηύξησε ή έκεί τών εχθρών δύναμις αρκετά, ώστε μόνοι οί Πα­τραίοι στρατιώται δέν ήτον ικανοί νά προκαταλάβωσιν όλας τάς θέσεις, και νά εμποδίσουν ένδεχομένην τινά έξοδον τών έχθρών. Όθεν ό Παλαιών Πατρών έγραψε προς τον Άνδρέαν Ζαΐμην νά έπανέλθη είς την πρώτην του θέσιν διά νά ενδυναμώ­σουν τά αναγκαία μέρη. Έν τοσούτω άρχισαν νά μεταβαίνουν και έκ τών Ιονικών νήσων είς την Πε-λοπόννησον στρατιώται καί, μέ όλον όπου ή Διοίκησις τους έμπόδιζεν αυστηρώς, εκείνοι όμως ζήλω κινούμενοι κατεφρόνουν καί τάς προσταγάς και τάς άπειλάς της Διοικήσεως. Όθεν μετέβησαν έκ μεν της Ζακύνθου μέχρι τών 150, οίτινες αμέσως έπέρασαν είς τό στρατόπεδον τών Πατρών και διωρίσθησαν είς την θέσιν Ζωητάδα υπό την όδηγίαν του Καρατζά έκ δέ της Κεφαλληνίας 300 περίπου, περί ών διώρισεν ό Παλαιών Πατρών τον Γεώργιον Σισίνην νά τους βαστάξη έκεί είς τήν Γαστούνην, όπου οίκονομούντο εύκολώτερον αί τροφαί. Έφερον δέ μεθ' εαυτών και τινά εφόδια πολεμικά καί τέσσαρα κανόνια, τά όποια έμελλον νά χρησιμεύ­σουν είς τήν μελετωμένην πολιορκίαν του Λάλα.
Οί δέ Λαλαίοι είς τάς 10 Μαΐου (1821) έξήλθον πανστρατιά διά νυκτός είς τό Λαντζόϊ, όπου ήσαν τοποθετημένοι οί Καμπασαίοι μέ ολίγους στρατιώ­τας, τους έπεριεκύκλωσαν και άρχισαν τον πόλε­μον. Μαθόντες δέ τούτο οί τέ Πυργιώται Έλληνες, οδηγούμενοι άπό τον Κ(απιτάν) Χαραλαμπάκην, και τινές Άρκάδιοι έτρεξαν είς βοήθειάν τους· συνεκροτήθη πεισματώδης ό πόλεμος, και οί Έλλη­νες έπροχώρουν καλώς· πλην κακή τύχη ό Κ(απιτάν) Χαραλαμπάκης (Βιλαέτης) και είς Άρκάδιος Καπιτάνιος (Μέλιος) μέ ολίγους στρατιώ­τας ευρισκόμενοι είς τον κάμπον του Σμίλα, περιεκυκλώθησαν άπό τήν καβαλαρίαν τών εχθρών, και μη έχοντες τρόπον νά καταφύγωσιν είς όρεινόν μέρος, έπιασαν μερικά χαντάκια είς τον κάμπον και εκείθεν άντέκρουον είς τάς ορμάς τών εχθρών έπολέμησαν έκεί ώρας ικανάς· άλλά, μέ τό νά μην ήτον δυνατόν νά τους υπάγη άλλοθεν βοή­θεια, και οί έχθροί όντες ιππείς και πολλοί, τους είχον στενά περικυκλωμένους, δέν έδυνήθησαν πλέον νά άνθέξουν, και έκεί έφονεύθησαν και οί Καπιταναΐοι και 25 περίπου στρατιώται, αφού και αυτοί οί γενναίοι έφόνευσαν έκαστος δύο ή τρεις, τών εχθρών."
Πηγές: Παλαιών Πατρών Γερμανός
Απομνημονεύματα

Δεν υπάρχουν σχόλια: