"Και μείζον΄όστις αντί της αυτού πάτρας Φίλον νομίζει,τούτον ουδαμού λέγω." ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Τρίτη, 28 Απριλίου 2009

Οι Ναύαρχοι Βώκος και Μπότασης στον Κορινθιακό. Επαναστατικά δρώμενα των : Μακρή, Βαρνακιώτη Τσόγκα.

"ΕΙΣ ΔΕ ΤΑΣ 22 του αύτού μηνός έφθασαν εις τον Κόλπον τής Κορίνθου δεκαπέντε πλοία Ελληνικά μέ ναυάρχους τον τέ Άνδρέαν Βώκον Ύδραίον, και τον Κ(απιτάν) Μπότασην Σπετζιώτην, τά όποια ευθύς, όπου έφάνησαν, κατετρόμαξαν τά έκεί ευρισκόμενα εχθρικά, και κατέφυγον ύποκάτω του τείχους Ναυπάκτου, προς ασφάλειάν τους τά δέ Ελληνικά διέβησαν μεταξύ τών Καστελιών, κάί έφθασαν εις Ναύπακτον πλην δέν έδύναντο νά πλησιάσουν διά νά πολεμήσουν τά εχθρικά, επειδή έμποδίζοντο άπό τά κανόνια του Κάστρου όθεν άραξαν έκεί πλησίον, και τά είχον πολιορκημένα. Τότε λοιπόν, είς τάς 24 του αύτού, έλαβον τά όπλα κάί οι Άκαρνάνες και Αιτωλοί, οί­τινες πρότερον έμποδιζόμενοι άπό τον Κ(απιτάν) Βαρνακιώτην και άπό άλλους τινάς Προκρίτους τών έκεί μερών, αδιαφορούν και εις μέν τό Μεσο­λόγγι έμβήκεν ό Κ(απιτάν) Μακρής, πλην οί έκείσε ευρισκόμενοι ολίγοι Τούρκοι, συναινέσει τών Προ­κρίτων Μεσολογγιτών, έπρόλαβον και κατέφυγον εις τό Βραχώρι. Ό δέ Κ(απιτάν) Μακρής άφησε φρουράν έκεί κάί μετέβη εις τό Βραχώρι, όπου συνήχθησαν όλοι οί Καπιταναίοι και έπολιόρκησαν τους έκεί Τούρκους, ομοίως και τό χωρίον Ζαπάντι οί δέ Τούρκοι, κεκλεισμένοι εις τά οχυρά όσπίτια, άντεπολέμουν πλήν τέλος πάντων παρε­δόθησαν, εκτός του Γκούρκα Μπουλούκμπαση, όστις διά νυκτός έφυγεν εκείθεν μέ 150 περίπου Αλβανούς, και κατέφυγον εις τό Ζητούνι, Έκ δέ τών παραδοθέντων παρέλαβεν ό Κ(απιτάν) Βαρ­νακιώτης τριακοσίας περίπου ψυχάς ανδρών, γυ­ναικών και παιδίων, κάί τους έφύλαξεν εις τό Δραμαγέστον. Μαθόντες τό κίνημα τών Άκαρνάνων και Αιτωλών οί Αγάδες τών Αλβανών, σύμμα­χοι τών Σουλιωτών, έγραψαν έκ συμφώνου συγ­χαίροντάς τους ένεκα τούτου, και ειδοποιού)ντες τους, ότι αυτοί ώρμησαν εις την Τζαμουργιάν και έκυρίευσαν το Φανάρι, και προσκαλούντες τους νά ένωθούν εναντίον τών βασιλικών στρατευμά­των προς άπαλλαγήν του Άλή Πάσα και ευθύς ό μεν Κ(απιτάν) Τσόγκας έπολιόρκησε την Βόνιτζαν, οί δε Σουλιώται την Πρέβεζαν, και μέρος έξ αυτών κατέλαβον τα Πέντε Πηγάδια συμφώνως μετά τών Αλβανών.
Πηγές: Παλαιών Πατρών Γερμανός
Απομνημονεύματα

Δεν υπάρχουν σχόλια: