"Και μείζον΄όστις αντί της αυτού πάτρας Φίλον νομίζει,τούτον ουδαμού λέγω." ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Τρίτη, 14 Απριλίου 2009

Δίπλωμα Αρχιστρατηγίας.

Ο ΠΛΑΣΤΟΣ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

Ανεφάνη δε συγχρόνως και άλλο αίτιον σκάνδαλον. Οι εις το στρατόπεδον της Κορίνθου Καπεταναίοι, είτε οίκοθεν, είτε εκ συνεργείας του Θ. Κολοκοτρώνη, τον έκλεξαν Αρχιστράτηγον της Πελοποννήσου, και τον επροσκάλεσαν εις τούτο το αξίωμα εγγράφως. Ομοίως έγραψαν και εις την Πελοποννησιακήν Γερουσίαν ζητούντες να επικυρώση την εκλογήν δυνάμει του δικαιώματος οπού είχε κατά τον οργανικόν της Νόμον. Όθεν η Γερουσία εδέχθη την εκλογήν, και έδωσε το δίπλωμα της Αρχιστρατηγίας εις τον Κολοκοτρώνην, αφού έλαβε και αυτή παρ' αυτού έγγραφον τον όρκον της πίστεως τον εις την Πατρίδα και της υποταγής του εις την Διοίκησιν. Αλλ' επειδή ήτο αναγκαία η επικύρωσις τούτου και από μέρους της Εθνικής Διοικήσεως, έγραψεν η Γερουσία αποστέλλουσα τα αντίγραφα,της εκλογής και ζητούσα την επικύρωσιν. Ο δε Πετρόμπεης, όστις και πρότερον έλαβεν αιτίας τινάς δυσαρεσκείας κατά του Κολοκοτρώνη, μαθών την εκλογήν ταύτην της Αρχιστρατηγίας, την οποίαν ανέκαθεν εζήτει δι' αυτόν εκηρύχθη ενντίος του και σύμφωνος μετά των προκρίτων πολιτικών, και αμέσως ενήργησε και ήλθε μία αναφορά από την Μάνην εις την Διοίκησιν, εν η εζήτουν να δοθεί η Αρχιστρατηγία εις τον Πετρόμπεην και ότι, αν δοθεί εις άλλον τινά, όχι μόνον δεν θέλουν υποταχθούν εις αυτόν αλλά θέλει κηρυχθούν και πολέμιοι. Η Διοίκησις λοιπόν δια να αποφύγη την επικύρωσιν οπού εζήτει η Γερουσία επρόβαλε την αναφοράν ταύτην ως εμπόδιον και έγραψεν εις την Γερουσίαν ότι να μείνη κατά το παρόν αυτή η υπόθεσις δια να μη προξενηθή σκάνδαλον μεταξύ Πελοποννήσου και Μάνης. Ο δε Κολοκοτρώνης, κεντηθείς εις την φίλοτιμίαν του, εσκληρύνθη έτι μάλλον, οικειοποιήθη όμως τον τίτλον με μόνον το δίπλωμα της Γερουσίας, και υπεγράφετο ως Αρχιστράτηγος.

Παλαιών Πατρών Γερμανός
«Απομνημονεύματα»

Πηγές: 1)Βάσος Τσιμπιδάρος - Το 1821 χωρίς Δάφνες Και Στέφανα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: