"Και μείζον΄όστις αντί της αυτού πάτρας Φίλον νομίζει,τούτον ουδαμού λέγω." ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Δευτέρα, 13 Απριλίου 2009

Πρόκριτοι - Κληρικοί - Επαναστάτες -Φυλακισθέντες.

"Οί εις την Πελοπόννησον της πρώτης τάξεως υποκινήσαντες και ένεργήσαντες αυτόν τον αγώνα και (οίτινες) έρριψαν τόν άκρογωνιαίον λίθον του κολοσσαίου αύτού οικοδομήματος ήτον οί έξής:
Οί αδελφοί Δεληγιανναίοι, ό πατήρ και υιός Ζαϊμαίοι, ό Παπααλέξης, οί Παπατσώναι, ό Κρεββατάς, ό Λόντος,ό Σ. Χαραλάμπης, ό Ιωάννης Περούκας, ό Κανακάρης, ό Σισίνης, ό Φωτήλας, ό Κοπανίτσας και ό Μελέτης Μισθριώται. Κατά δεύτερον δέ λόγον, ό Γιαννούλης Καραμάνος, ό Θεοχαρόπουλος, ό Γρηγοριάδης, ό Νικολός Γεωργακόπουλος έκ Μοθώνης, ό Παπαδιαμαντόπουλος Πατραίος, ό Άρβάλης, ό Ρέντης, ό Χριστακόπουλος, ό Χαραλάμπης και Γιαννάκης Βιλαέτης, ό Μητρός Μελετόπουλος, ό Πονηρόπουλος, ό Αθανάσιος Αντωνόπουλος έκ Δημητσάνης, οί Πετιμεζαίοι, Κωνσταντής και Αναγνώστης, ό Καλαμαριώτης, ό Παναγιώτης και Σταύρος Άλωνιστιώται, οί Κανελλόπουλοι, ό Νικολής και Πολύχρονης Τζαννεταίοι, ό Πέτρος Σαλαμόνος έκ Λεονταρίου, ό Χ. Βλάσης και Μ. Κάββας έξ Άργους, ό Ν. Ταμπακόπουλος, ό Τσαννέτος Χριστόπουλος, ό Μπούκουρας, ό Κοντάκης, οί Δαριώται, οί Βάρβογλοι, οί Παπαλεξόπουλοι, ό Πέτρος Μήτσιος και Γιάννης Διάκος έκ Πύργου, οί Καράπουλοι, οί Γιάννης Τομαράς, Ανάστασης Κατσαρός και Καραπατάς από Αρκαδίαν. Και οί λοιποί υποδεέστεροι έκ των προκρίτων όλων τών επαρχιών.
Οί έκ τών αρχιερέων της πρώτης τάξεως συντελέσαντες: Ό Μονεμβασίας, ό Χριστιανουπόλεως, ό Ναυπλίου, ό Παλαιών Πατρών, ό Κερνίτζης, ό Μοθώνης, ό Έλους και ό Βρεσθένης.
Οί της δευτέρας;
Ό Τριπόλεως, ό Δαμαλών, ό Μεσσήνης, ό Κορώνης, ό Ώλένης, ό Δημητσάνης και εν μέρει ό Κορίνθου και ό Ρέοντος και Πραστού.
Οί φυλακισθέντες αρχιερείς ήτον οί έξης: Ό Μονεμβασίας, ό Χριστιανουπόλεως, ό Ναυπλίου, ό Τριπόλεως, ό Μεσσήνης, ό Ώλένης, ό Δημητσάνης και ό Ρέοντος Πραστού. Έκ τούτων διεσώθησαν ζώντες οί δύο, ό Τριπόλεως και Μεσσήνης. Οί δ' άλλοι άπέθανον εις την φυλακήν, τον δέ Κορώνης έφόνευσαν οί Τούρκοι την ήμέραν του Πάσχα.
Οί φυλακισθέντες προύχοντες και προεστώται ήτον οί έξής:
Ό Παπααλέξης, ό Θεοδωράκης Δεληγιάννης, ό Ιωάννης Περούκας, ό Κοπανίτσας, ό Μελέτης, ό Γιαννάκης Βιλαέτης, ό Γιαννούλης Καραμάνος, ό Ιωάννης Τομαράς, ό Αντώνιος Καραπατάς, ό Αναγνώστης Κωστόπουλος, ό Πανάγος Κυριάκος. Έκ τούτων έξήλθον ζώντες:
Ό Κοπανίτσας, ό Γιαννούλης Καραμάνος, ό Ιωάννης Τομαράς και ουδείς άλλος.
Ό Θάνος Κανακάρης, ό Ρήγος Παλαμίδης και ό Δημήτριος Περούκας ευρεθέντες εις Κωνσταντινούπολη και υπάρχοντες έκ τών έγκριτωτέρων δεν είχον φθάσει ως έκείνην την έποχήν εις την Πελοπόννησον να συμμεθέξουν εις τον αγώνα κατ' αρχάς, ως και οί λοιποί, άλλ' έφθασαν τά μέσα Μαΐου."
Πηγή: Κανέλλος Δεληγιάννης - Απομνημονεύματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: