"Και μείζον΄όστις αντί της αυτού πάτρας Φίλον νομίζει,τούτον ουδαμού λέγω." ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Τετάρτη, 29 Απριλίου 2009

Συγκρότηση Επιτροπών Διαπραγμάτευσης για την παράδοση της Τριπολιτσάς.

Έν τοσούτω οί εχθροί εις την Τριπολιτζάν ύστερημένοι τροφών, και στενοχωρημένοι παντα- χόθεν, άρχισαν νά προβάλλουν περί παραδόσεως, κάι τη 12 Σεπτεμβρίου (1821) έγραψεν ό Καϊμακάμης προς τους Προκρίτους τών πολιορκητών ζητών νά διορισθώσι πληρεξούσιοι άπό μέρους τών Ελλή­νων, διά νά πραγματευθώσι μετά τών πληρεξου­σίων, όπου και οί πολιορκού μενοι θέλει διορίσουν. Διωρίσθησαν λοιπόν μέ κοινήν γνώμην ό Π. Πα­τρών, ό Πετρόμπεης, ό Αναγνώστης Δεληγιαννόπουλος, ό Παναγιώτης Κρεββατάς, ό Κολοκοτρώνης, ό Γιατράκος Παναγιώτης, ό Ανα­γνωσταράς, και ένας άνθρωπος τού Ύψηλάντου. Ότε δέ διωρίσθη ή ημέρα τής συνελεύσεως, έξήλθον έκ τής Τριπολιτζάς οί διωρισμένοι πληρεξού­σιοι, δύο άπό μέρους τών Αλβανών μετά του Έλμάζ Μπέη, δύο άπό μέρους του Καϊμακάμη, και ό Σεχνετζίπης μέ άλλους δύο άπό μέρους τών εντο­πίων, κάι συνήλθον άπαντες προς τό μέρος του Αγίου Αθανασίου. Και εις μέν την πρώτην έντευξιν, μετά πολλάς και διαφόρους ομιλίας, ουδέν κατώρ θωσαν, επειδή ύποκρινόμενοι οί Τούρκοι τάχα, ότι δέν έχουν στενοχώριαν, έζήτουν παράλογα πράγματα, δηλονότι νά έβγωσιν ένοπλοι άπαντες, νά τους δοθώσι ζώα νά μετακομίσωσι τάς φαμίλιας των και όλον τό πράγμα των, νά τους δοθώσι τροφαί μέχρι τής αποκαταστάσεως των εις άλλον τόπον, και νά τους πληρωθώσιν όλα τους τά χρειαζούμενα έξοδα καθ' όδόν. Άλλ' επειδή εις τοιού­τους παραλογισμούς μηδέ άκρόασιν μηδέ άπόκρισιν έδωσαν οί πληρεξούσιοι τών Ελλήνων, έξεναντίας δέ τους έζήτουν τά όπλα κάι όλον τους τό πράγμα διά τά έξοδα του πολέμου, διελύθη ή συνέλευσις, και έμεινε νά εξέλθουν άλλην ήμέραν. Έξήλθον πάλιν λοιπόν μετά τρεις ημέρας εις τον ίδιον τόπον πλήν και, τότε ουδέν κατωρθώθη. μέ τό νά έπέμενον οί Τούρκοι εις τό περί αρμάτων κεφάλαιον, ζητούντες νά έξέλθωσιν ένοπλοι, τό όποίον ητον άπαράδεκτον εις τους πληρεξουσίουςτών Ελλήνων."
Πηγές:
Παλαιών Πατρών Γερμανός
Απομνημονεύματα

Δεν υπάρχουν σχόλια: