"Και μείζον΄όστις αντί της αυτού πάτρας Φίλον νομίζει,τούτον ουδαμού λέγω." ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Τετάρτη, 15 Απριλίου 2009

Αρχιστρατήγου Θ.Κολοκοτρώνη παραινετική εγκύκλιος.

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΙΛΙΑΖΕΤΕ;

" Ο Ιμπραήμ εν τω μεταξύ προέβη εις νέαν εκστρατείαν κατά της περιφερείας του Μιστρά και της γύρω πεδινής χώρας. Μικρά ήτο η υπό των στρατιωτικών ελληνικών σωμάτων αντίστασις. Ο Κολοκοτρώνης απέστειλε τότε εις πολλά αντίγραφα την ακόλουθον παραινετικην εγκύκλιον εννοών ως Σπάρτην και Σπαρτιάτας, όλην την από του Πάρνωνος μέχρι της Μεσσηνίας χώραν και τους άνδρας της: «Γενναίοι Σπαρτιάται μικροί και μεγάλοι, καπεταναίοι και στρατιώται.΄Απαντας εξ ίσου ασπάζομαι πατρικώς. Τι έπαθεν άρα η Σπάρτη και κοιμάται βαθύν λήθαργον; Οι Σπαρτιάται, οι εκ προγόνων ελεύθεροι και πολεμικοί, πώς εχάσατε τώρα την γενναιότητά σας και εγίνατε λαγοί; Τα τόσα αίματα που έχυσε η Σπάρτη δια την υπεράσπισιν της πατρίδος μέχρι τούδε, διατί τώρα υποφέρετε και ματαιώνωνται; Και αι ανδραγαθίαι και τα ονόματα των αποθανόντων ηρώων Σπαρτιατών να εξαλείφωνται; Τι θέλουν σας πη αι ψυχαί εκείνων των αθανάτων, όταν σας ίδωσιν αναξίους εκείνων και των προγόνων σας και ζώντας και αποθνήσκοντας; Πώς δεν σας φωνάζουν οι πέτρες της Σπάρτης; Πώς δεν πέφτουν τα βουνά της Σπάρτης να σας πλακώσουν; Πώς δεν σας διώχνουν τα σπήτια και τα χωριά σας, πώς δεν σας βαρύνονται αι γυναίκες και τα παιδιά σας; Πώς σας υποφέρουν και δεν σας λιθοβολούν, καθώς αι παλαιαί Σπαρτιάτιδες έδιωχναν τους άνδρες και τα παιδιά των και ελιθοβολούσαν τους ομοίους σας; Πού ο πατριωτισμός, πού ο ζήλος, πού οι παρελθόντες αγώνες σας; Η Τριπολιτζά, το Βαλτέτσι, το Άργος, το Ναύπλιον, η Κόριθνος, το Πέτα, η Εύβοια, και όλα τα άλλα πεδία του Άρεως εις την Πελοπόννησον, εις την Ανατολικήν, και εις την Δυτικήν Ελλάδα σας γνωρίζουν, και σας φωνάζουν. Και η Πατρίς κινδυνεύουσα ήδη τον έσχατον κίνδυνον, σας προσκαλεί να αφήσετε τα σπήλαια του Ταϋγέτου και να κατεβήτε πέντε πηδήματα κάτω να ιδήτε τον εχθρόν της, πώς την κατασπαράζει και να λάβετε θυμόν εκδικήσεως. Αλλά τι λέγω: Ο καπνός όλης της καιομένης Σπάρτης σας εθαλάμωσε, σας εφλόμωσε και το βλέπετε και πάσχετε και αδιαφορείτε και δεν ηξεύρω τι επάθατε. Αν εδειλιάσατε, επάθατε ανάξια του εαυτού σας, αν νομίζετε ότι ημπορείτε να επιζήσετε εις τον αφανισμόν της πατρίδος, αν ελπίζετε ότι ημπορείτε να υπάρξετε αφού η λοιπή Ελλάς χαθή, είσθε μεγάλως απατημένοι».

Ο Πατριώτης και αδελφός
Θ. Κολοκοτρώνης
τη 6η Σεπτεμβρίου 1825. Γεράκι

Δ. Α. Κόκκινος
Η Ελληνική Επανάστασις.

Βάσος Τσιμπιδάρος
Το 1821 Χωρίς Δάφνες και Στέφανα..

Δεν υπάρχουν σχόλια: