"Και μείζον΄όστις αντί της αυτού πάτρας Φίλον νομίζει,τούτον ουδαμού λέγω." ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Τρίτη, 28 Απριλίου 2009

Οι Στρατηγοί Ανδρούτσος και Γκούρας συντρίβουν τις υπό τον Μπεχράμ Πασά δυνάμεις. (Φουντάνα).

"Εις δέ την Άνατολικήν Ελλάδα έπλησίασαν και άλλαι εχθρικαί δυνάμεις υπό την όδηγίαν του Μπεχράμ Πασά, όστις, επειδή έμελλε νά είσβάλη εντός τών Θερμοπυλών, απέστειλε τή 23 Αυγουύστου (1821) τριακόσιους ιππείς, νά παρατηρήσουν τά στενά τής Φουν τάνας, έάν είναι ελεύθερα οί δέ εκεί ευρισκόμενοι Έλληνες τους έκτύπησαν, καί έφόνευσαν τους περισσοτέρους έξ αυτών οί δέ λοιποί επέστρεψαν και έδωσαν την είδησιν εις τον Πασάν, όστις καταφρονήσας την όλιγότητα τών Ελλήνων, απεφάσισε νά προχώρηση πανστρατιά, καί νά βιάση τους Έλληνας νά παραχωρήσουν, διά νά διέλθη εκείνα τά στενά. Τή 25 (Αυγούστου 1821) λοιπόν έκείνη σε μέ τεσσάρας χιλιάδας περί­που στρατι ώτας, και έπλησίασεν εις τά στενά, και ώρμησαν οί εχθροί εις τά ταμπούρια τών Ελλήνων οί δέ Έλληνες 800 περίπου τον αριθμόν, οδηγού­μενοι από τον Κ(απιτάν) Όδυσσέα Ανδρούτσον χαί Κ(απιτάν) Γκούραν, άντέστησαν γενναίως, και μετά τριών ωρών πεισματώδη μάχην έτράπησαν εις φυγήν οί εχθροί, οί δέ Έλληνες ξιφήρεις τους κατεδίωκον και έφόνευον έξ αυτών, και τόσον έβίασαν τους εχθρούς, ώστε άφησαν όλας τάς άποσκευάς και όλα τά φορτηγά ζώα, και ατάκτως διεσπάρησαν εις τά δάση. Έκυρίευσαν οί Έλληνες 400 αμάξια μέ τροφάς, πλήθος αλόγων, πλήθος βοών, τά κανόνια τους, τά μπαϊράκια και τουμπλέκια τους, και πολλάς αλλάς άποσκευάς, έφόνευσαν 750 περίπου και έλαβον αιχμαλώτους 250. Ό δέ Μπρεχάμ Πασάς μέ ολίγους διεσώθη εις τό Ζητούνι, όπου διεσώθησαν ύστερον και οί λοιποί διε­σπαρμένοι εις τά δάση. Εις αυτήν τήν μάχην έδειξεν ήρωϊκήν άνδρείαν ό Καπιτάν Γκούρας, όστις μέ τό ξίφος εις χείρας διέσπειρε τήν φρίκην καί τον όλεθρον εις τους εχθρούς."


Πηγές: Παλαιών Πατρών Γερμανός

Δεν υπάρχουν σχόλια: