"Και μείζον΄όστις αντί της αυτού πάτρας Φίλον νομίζει,τούτον ουδαμού λέγω." ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Κυριακή, 12 Απριλίου 2009

Γιώργης Γιαννιάς - ήρωας του 1821.

ΓΈΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΑΣ

Οί δε Λαλαίοι υπέστρεψαν εις του Λάλα μετά πενταήμερον έπιδρομήν άπολέσαντες εις την μάχην του Λαντζόϊ υπέρ τους 150 στρατιώτας των. Επιστρεφόντων δέ και διαβαινόντων από τάς υπώρειας του Όλωνού, τυχαίως συνηντήθησαν με τον είκοσιπενταετή υίόν του παλαιού άρχιληστού Γιαννιά Γεώργιον, ευρεθέντα εκεί με εκατόν περίπου στρατιώτας, αλλά μετά την συμπλοκήν άπεδειλίασαν από τό πλήθος των Τούρκων, ώς πρωτόπειροι, και έλιποτάκτησαν κρυφίως άφήσαντες τον άτρόμητον εκείνον νέον με μόνους 25 συντρόφους μαχητάς, οίτινες κατέλαβον ένα χάνδακα και έπολέμησαν μέ τόσην πληθύν Τούρκων υπέρ τάς πέντε ώρας, και άφού έτελείωσαν τα πολεμοεφόδια, έσυραν τά ξίφη και έπέπεσαν κατά των Τούρκων, ώστε έφονεύθησαν άπαντες, χωρίς νά σωθή ουδέ είς, μ' όλας τάς προτροπάς, υποσχέσεις καί παρακλήσεις φίλων του τινών Λαλαίων διά νά παραδοθή, έστάθη αδύνατον, λέξας προς αυτούς, ότι δεν προδίδει την πίστιν του και τήν πατρίδα του διά μίαν πρόσκαιρον ζωήν. Έφονεύθηκαν και έπληγώθηκαν είς τήν μάχην έκείνην υπέρ τούς εκατόν Τούρκους, οί όποίοι έφριξαν διά τήν τόσην τόλμην αυτών τών μαρτύρων τής πατρίδος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: