"Και μείζον΄όστις αντί της αυτού πάτρας Φίλον νομίζει,τούτον ουδαμού λέγω." ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Παρασκευή, 17 Απριλίου 2009

Οπλαρχηγοί Διατάσσονται Να Υπερασπιστούν το Μεσολόγγι.

ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Αλλ' ο Κολοκοτρώνης, συνειθισμένος να αποφεύγη πάντοτε τους κινδύνους, καθώς οσάκις διετάχθη από τας κατά καιρόν κυβερνήσεις ποτέ δεν εδέχθη να υπάγη εις την Ρούμελην. Και μ' όλον οπού και κατά τον Δεκέμβριον των 1825 και κατά τον Φεβρουάριον των 1826 διετάχθησαν και αυτός και ο Πλαπούτας και ο Νικήτας και άλλοι να υπάγουν εις βοήθειαν του Με­σολογγίου και το απέφυγον επί διαφόροις προφάσεσι και εστάθη αδύνατον να υπάγουν, έχοντες μάλιστα την βεβαιότητα ότι ήθελεν επιτύχωσιν την Δικτατορίαν μόνος ο Κολοκοτρώ­νης καθώς και οι άφρονες κόλακες του υπόσχοντο και εις δια­φόρους εξηγούντο, ότι ήλθεν η ώρα να αποκατασταθή ο Κολο­κοτρώνης άλλος Ναπολέων να σώση αυτός μόνος την πατρίδα, αφού καταστρέψη πρώτον τους καλαμαράδες, εννοούντες τους προύχοντας και προκρίτους.

Κανέλλος Δεληγιάννης
«Απομνημονεύματα»

ΒΑΣΣΟΣ ΤΣΙΜΠΙΔΑΡΟΣ
ΤΟ 1821 ΧΩΡΙΣ ΔΑΦΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: