"Και μείζον΄όστις αντί της αυτού πάτρας Φίλον νομίζει,τούτον ουδαμού λέγω." ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Πέμπτη, 30 Απριλίου 2009

Οι όροι Παράδοσης της Τριπολιτσάς.

" Όθεν οί Αλβανοί, βλέποντες τους εντοπίους ότι άναβάλλουσι τον καιρόν μέ παράλογα ζητή ματα, έν ώ άπέθνησκον πλήθος ανθρώπων καθ' ήμέραν κάι έκ τής ελλείψεως τών τροφών κάι έκ τής έπιπολαζούσης επιδημικής ασθενείας, όντες δέ προδιατεθειμένοι και έκ τών έξ Ακαρνα νίας σταλέντων πρέσβεων, και ήξεύροντες τήν συμμαχίαν τών Αλ­βανών μετά τών Ελλήνων, άρχισαν νά πραγμα­τεύονται "ιδιαιτέρως περί εαυτών και περί τών χαρεμιών τών Πασάδων, και έξήρχετο καθ' ήμέραν σχεδόν ό Έλμάζμπεης κάι άλλοι Μπουλουκπασάδες, και έπραγμα τέυοντο περί εξόδου των. Οί δέ Τούρκοι. άφού άπελπίσθησαν πλέον και είδον, ότι άφεύκτως πρέπει νά παραδοθούν, άρχισαν νά κο­λακεύουν τους φυλακωμένους Αρχιερείς και Προεστώτας, τους ήλευθέρωσαν έκ τής φυλακής, τους ανέβασαν εις τό Σεράγι, τους έδωσαν φορέματα και άλλαξαν, κάι τους έπεριποιούντο τό κατά δύναμιν πλήν εκείνοι ευθύς έμολύν θησαν άπό τήν έπιδημικήν άσθένειαν κάι άπέθανον οί περισσότε­ροι τους δέ ζώντας έξήτησαν επιμόνως οί πληρε­ξούσιοι τών Ελλήνων διά νά τους έβγάλουν έξω τής Τριπολιτζάς, και νά τους απαλλά ξουν άπό έκείνην τήν μολυσμένην άτμοσφαίραν, και τους έδωσαν οί Τούρκοι πλήν όλοι ήτον εις άθλίαν κατάστασιν έκ τής ασθενείας και έκ τών εξελθόντων ολίγοι έζησαν.
Οί δέ Αλβανοί συνεβιβάσθησαν τέλος πάντων μετά τών πληρεξουσίων νά έξέλθωσι μέ τά όπλα τους, μέ όλον τους τό πράγμα, και μέ τά χαρέμιατων Πασάδων, με τον Καϊμακάμην, και
Κεχαγιάν κάί Μπινά Έμίνην και Καδήν τής Τριπολιτζάς και άλλους τινάς ξένους όπου έκεί εύρίσκοντο το δέ πράγμα των Πασάδων κάί χαρεμιών, νά γίνη τριμοιρία, το εν δια τους Έλληνας, το άλλο δια τους Αλβανούς, και το τρίτον νά μείνη των χαρεμιών νά τους δοθούν δέ και ζώα φορτηγά τετρακόσια μέχρι του εμβάρκου των, και νά δοθούν ενέχυρα εναλλάξ προς άσφάλειαν κάί τών δυο μερών. Τού­των συμφωνηθέντων, έγένοντο τά γράμματα κατά την τάξιν, και έφρόντιζον οί Έλληνες διά νά έτοιμάσωσι τά φορτηγά ζώα και τάς αναγκαίας τροφάς διά τον δρόμον. Έν τοσούτω άπελπισθέντες οί εντόπιοι, διότι τους έγκατέλιπον τοιουτοτρόπως οί Αλβανοί, έβγαινον πλήθος ανδρών, γυναικών και παιδίων, και παρεδίδοντο εις τους Έλληνας· και οί μεν Μπαρδουνιώται παρεδίδοντο εις τους Μανιάτας, οί Μυστριώται εις τους Μυστριώτας, οί Φαναρίται εις τους Φαναρίτας, και οί Καρυτινοί εις τους Καρυτινούς Ελληνας και καθεξής."
Πηγές:
Παλαιών Πατρών Γερμανός
Απομνημονεύματα

Δεν υπάρχουν σχόλια: