"Και μείζον΄όστις αντί της αυτού πάτρας Φίλον νομίζει,τούτον ουδαμού λέγω." ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Τρίτη, 2 Ιουνίου 2009

Ο Γ. Καραϊσκάκης , Ανδρείος και Ριψοκίνδυνος Συγκρούεται με τον εχθρό.

Δευτέρα μάχη του Διστόμου.

Κατά την τριακοστήν πρώτην Ιανουαρίου, αποφάσισαν οι Έλληνες να συγκροτήσωσι μάχην μακράν ολίγον των δύο στρατοπέδων, προς το μέρος δηλαδή του Στίρι (Στίρις)· διέταξεν όθεν ο Αρχηγός τον Γεώργιον Δράκον, Λάμπρον Ζάρμπαν, Αθανάσιον Κουτσονίκαν και τινα μικρά άλλα σώματα να τοποθετηθώσιν εις δύο λόφους, μεταξύ των οποίων διαβαίνοντες οι ε­χθροί εκόμιζαν τα ζώα διά βοσκήν εις την Στίριν· και ενώ εκείνοι έμελλον να βάλωσιν όλην την προσοχήν και επιμέλειαν διά την σωτηρίαν των ζώων, τότε ο Αρχηγός με τους λοιπούς Έλληνας να κτυπήσωσι και βάλωσιν, ει δυνατόν, εις αταξίαν το στρατόπεδον. Ο προμνησθείς Δράκος με τους λοι­πούς οπλαρχηγούς, πορευθέντες κατέσχον τους δύο λόφους, των οποίων η οχύρωσις έκοπτε την κοινωνία των Οθωμανών με την Στίριν· ούτοι, εννοήσαντες τον σκοπόν των Ελλήνων, ώρμησαν κατ' αυτών υπέρ τας δύο χιλιά­δας, αλλά μ' όλην την ανδρείαν των επίθεσιν δις ενικήθησαν, αλλ' ουκ απέστησαν της μάχης· ήτον πιθανόν να επιστρέψωσιν εις τας σκηνάς των διό­λου ηττημένοι, αλλά μετά τεσσάρων ωρών μάχην ενεφανίσθησαν ερχόμενα δύο τάγματα τακτικών στρατιωτών, συνιστάμενα εκ τετρακοσίων στρατιωτών έκαστον, και το μεν κυανόστολον, το δ' ερυθρόστολον ην· μόλις είχαν πλησιάσει εις τα άκρα του στρατοπέδου και αμέσως διετάχθησαν παρά του Πασά να κινηθώσι κατά των Ελλήνων· μία απροσδόκητος επικουρία, εν νε­οφανές και ασυνήθιστον στράτευμα εδειλίασεν εν πρώτοις τους Έλληνας· δι' όσον επροσπάθησαν ο Αρχηγός και τίνες οπλαρχηγοί να τους εμψυχώσωσι, δεν εισηκούσθησαν· άρχισαν το πρώτον να οπισθοδρομώσι τακτικώς, αλλ' ο φόβος τους κατήντησεν επομένως εις σύγχυσιν και άτακτον φυγήν· το ύψος του λόφου, Κανέλες ονομαζόμενον, ηπάτησε το ιππικόν και δεν είδε τους Έλληνας φεύγοντας, διά να προκαταλάβη μίαν μικράν πεδιάδα την οποία έμελλον να διαβώσι και αναβώσιν έπειτα εις το πετρώδες βουνόν, Κούκκον λεγόμενον, κείμενον πλησίον και κατά μεσημβρίαν του Διστόμου· διότι, ιστάμενον το ιππικόν κατ' αρχάς προς το βόρειον μέρος και νώτα του πεζικού, ενόμισε την οπισθοδρόμησιν των Ελλήνων ως στρατήγημα, έπεμ­ψε μολοντούτο εκ του πλαγίου δέκα ιππείς να παρατηρήσωσι το κίνημα των, οίτινες ιδόντες αυτούς φεύγοντας, χωρίς να προσκαλέσωσι και τους άλλους συντρόφους, ώρμησαν κατ' αυτών και εφόνευσαν τρεις· οι λοιποί καταλαβόντες τους πρόποδας του όρους Κούκκου και τοποθετηθέντες όπισ­θεν των πετρών εδίωξαν τους ιππείς φονεύσαντες δύο εξ αυτών το τακτικόν διετάχθη εκ δευτέρου να επιστρέψη και αναπαυθή εις τας σκηνάς του· τούτο έπραξεν ίσως ο Πασάς διά να αποδωθή όλη η νίκη προς αυτόν· ο Αρχηγός έδραμε με το ιππικόν εις επικουρίαν των συντρόφων αλλά συγχρόνως εφώρμησαν και οι Τούρκοι κατόπιν του έως εκατόν ούτος διευθύνεται παρευθύς εις τα δεξιά και υπώρειας του όρους, όπου ήσαν οι πεζοί, διά να μη πολιορκηθή από το ιππικόν, το οποίον δεν ετόλμησε να πλησιάση, φοβούμενον του πεζού τας ευστόχους σφαίρας· απομακρυνθέντος δε ολίγον του ιππικού, επέστρεψεν ο Αρχηγός διά των υπωρειών εις το Δίστομον· ησυχάσας μικρόν, εκινήθη πάλιν με διακόσιους πεζούς διατάξας και το ιππικόν να συνεκστρατεύση· η αρχή εγίνετο εις είδος ακροβολισμού και με συνεχείς αμοιβαίας ύβριτας, αύται όμως εξήψαν τα πάθη του θυμού τόσον, ώστε αμφότερα τα μέρη εμάχοντο πεισματωδέστατα· τινές Τούρκοι, ιδόντες τον Καραϊσκάκην απομακρυθέντα ολίγον των συντρόφων και υπό τεσσάρων μόνον στρατιωτών επικουρούντα, ώρμησαν να τον φονεύσωσιν, ή συλλάβωσιν ζώντα· εκ του πλαγίου παρευρεθείς ο Διαμάντης Ζέρβας, αποσπάσας το ξί­φος, έδραμεν εις επικουρίαν προθείς το στήθος του προπύργιον του Αρχη­γού πολλαί πυροβολικαί σφαίραι ερρίφθησαν κατ' αυτού, αλλά τέσσαρες μόνον διεπέρασαν το μακρύ υποκάμισόν του, η δε πέμπτη επλήγωσεν ακιν­δύνως την δεξιάν του, βλάψασα μικρόν και την λαβήν του ξίφους και ούτως ο Αρχηγός απέφυγε τον κίνδυνον, επομένως έπαυσε και ο πόλεμος, διαρκέσας ώρας πέντε, ενώ εφονεύθησαν εικοσιτρείς Τούρκοι, εκτός των πληγω­μένων, Έλληνες δε εξ και εννέα επληγώθησαν.
Πηγές:
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕΡΡΑΙΒΟΣ-ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: