"Και μείζον΄όστις αντί της αυτού πάτρας Φίλον νομίζει,τούτον ουδαμού λέγω." ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2009

Οι Στρατηγικές Επιλογές Μακρυγιάννη Σώζουν το Ναύπλιο και την Επανάσταση στην Πελοπόννησο.


Εφύλιους πολέμουςκαι φατρίες επιτηδεύεται ο Αρχηγός.
Πήγαμεν είς τ' Ανάπλι. Μαθαίνομεν ότι κινήθη ό Μπραΐμης διά την Τροπολιτζά. Με διατάττει ή Κυβέρνηση ν' ακολουθήσω τόν κύριον Μεταξά, όπούταν υπουργός του Πολέμου καί νά πάμε μαζί, εγώ μέ τό σώμα μου κι' ό υπουργός, νά πιάσουμε τήν Τροπολιτζά καί νά τήν δυναμώσουμεν. Είχε διοριστή ό Αρχηγός Κολοκοτρώνης νά πολεμήση τόν Μπραΐμη είς τά Ντερβένια καί πήγαν όλα τά σώματα καί οι Πελοποννήσιοι μαζί του• καί κουβάλαγαν οί κάτοικοι καί ή Κυβέρνηση ζαϊρέδες καί πολεμοφόδια νά πολεμήσουνε τόν Μπραΐμη. Εύτύς όπου τόν είδαν μπροστά τους άφησαν της θέσες τους καί πήραν τά βουνά. Καί πέρασε ό Μπραΐμης είς τά Ντερβένια άπολέμηστος. Έφύλιους πολέμους καί φατρίες επιτηδεύεται ό Αρχηγός νά κάνη, Τούρκους δεν έχει κώλο νά πλησιάζη κοντά τους. Άφού πήγαμεν μέ τόν υπουργόν, όπου τόν έβαλε ή Κυβέρνηση νά προμηθεύη τ' αναγκαία του πολέμου είς τόν Άρχηγόν, μάθαμεν είς τόν Άχλαδόκαμπον ότι ό Μπραΐμης κυρίεψε τήν Τροπολιτζά κι' ό Αρχηγός μέ τό στράτεμα ξεποδαριάστηκαν φεύγοντας είς τά βουνά. Έκεί, είς τόν Άχλαδόκαμπον, ήταν ή εκκλησία καί τό χάνι γιομάτα αλεύρια καί πολεμοφόδια, ήταν κ' ένα δυό χιλιάδες σφαχτά διά τό στράτεμα του αρχηγού Κολοκοτρώνη. Σύναξα ζώα καί μέ τούς χωργιάτες τάστειλα τ' Αρχηγού, όθεν τόν εύρουνε, νάχουν ζαϊρέ νά τρώνε, νά μην τά πάρη ό Μπραΐμης καί τρώγη καί μάς πολεμάγη. Πήρα όλες τής φαμελιές καί καμμιά τετρακοσιαριά σφαχτά καί μαζί μέ τόν ύπουργόν Μεταξά κατεβήκαμεν είς τούς Μύλους τ'Άναπλιού' καί στείλαμεν τής φαμελιές είς τ' Άνάπλι ν' ασφαλιστούν πήγε κι' ό υπουργός είς τ' Άνάπλι, κ' έγώ μέ τό σώμα μου έκατζα εκεί, είς τούς Μύλους.

Αντενέργειες κατά του Μακρυγιάννη που οχυρώνει τους Μύλους.
Ώς οχτρός τής συντροφιάς τού υπουργού κι' Αρχηγού μ' ανακάτωσαν τούς συντρόφους κ' έμεινα μ' ολίγους. Οι' άλλοι πήγανε μέ τόν Χατζημιχάλη κι' άλλους καί τούς δώσαν μιστούς μισές λίρες. Έγώ, σάς λέγω μά τήν πατρίδα, δέν τής είχα ίδή τής μισές λίρες άλλη βολά• όταν μού διαίρεσαν τούς συντρόφους καί τούς δώσαν μιστούς μισές λίρες, τότε τής είδα. Πήρανε τούς μιστούς άπό αυτούς καί γύρισαν πίσου μ' έμένα• ότ' είχαν μείνη γυμνοί καί δυστυχισμένοι καί πήγαν μ' αυτούς όπούχαν τά μέσα νά πάρουν κάνα μιστόν. Είς τούς Μύλους τ' Άναπλιού ήταν γιομάτο ζαϊρέδες καί πολεμοφόδια, όπούχαν πάρη τά καράβια μας πρέζες, όπου τά πάγαιναν του Μπραΐμη, καί ήταν όλα έκεί νά χρησιμέψουν διά τόν Άρχηγόν της Πελοπόννησος, όπου θά πολεμήση τους Τούρκους. Κ' οί Τούρκοι έρχονταν εις τους Μύλους νά πάρουν τους ζαϊρέδες τους καί πολεμοφόδια τους όπίσου, όπου τούς πήραν τά καράβια μας.
Συμπλήρωση κτιστού οχυρώματος
Τότε έπιασα τούς Μύλους καί έφκειασα ταμπούρια κ' έκλεισα τους Μύλους μέσα. Τόν τοίχον τόν έχτισα ώς μέσα εις την θάλασσαν καί τόν ασφάλισα καλά όλο μέ μασγάλια. Επιασα καί τήν κούλια, όπούναι πλησίον 'σ τούς Μύλους, καί τήν τρύπησα από πάνου είς τό πάτωμα καί είς τό κατώγι. "Εκοψα καί νερό άπό τό μυλαύλακον καί τό πέρασα είς τήν κούλια κάτου άπό τήν γή, νάχωμεν νερό, ότι παλαβώσαμε άπό νερό είς τό Νιόκαστρον.
Επιδιορθώνονται οι παλιοί οι πύργοι
Άφού έφκειασα αυτά, έφκειασα καί ταράτζα είς τά κεραμίδια τής κούλιας καί τήν άλλη κούλια τήν συγύρισα καλά νά δεχτώ τόν αφέντη μου τόν Μπραΐμη, όπούθελε είς τό Νιόκαοτρο νά μέ πάρη μαζί του. ‘Οτι μ' ηύρε νηστικόν καί διψασμένον καί μ' έκαμε καί κοντόση νά του στέλνω τής Τούρκισσες. Συγυρίστηκα είς τούς Μύλους κ' εφοδίασα τής κούλιες άπ' ούλα τ’ αναγκαία, καί κρέας καί κρασί καί ρακί - καί τώρα θέλει ίδή ντουφέκι Έλληνικόν!
Ο Γάλλος Ναύαρχος στους Μύλους. Επίσκεψη Μακρυγιάννη.
Είς τήν Καλαμάτα ό Μπραΐμης έσμιξε μέ τόν Ντερνύ τόν ναύαρχον τής Γαλλίας κ' έφαγαν είς τήν φεργάδα του' κ' ένας τράβησε τής στεργιάς κι' άλλος του πελάου καί είπαν νά σμίξουν είς τούς Μύλους. Καί ήρθε ό ναύαρχος Ντερνύς πρωτύτερα. Πήγα καί τόκαμα βίζιτα καί μου είπε ότι έγώ δέν θά μπόρεσω νά πολεμήσω τόν Μπραΐμη. Του είπα• «Τέτοιες συνθήκες δέν έκαμα όταν έφυγα άπό τό Νιόκαστρο• ότι δέν είχα ζαϊρέ έκεί καί θά τόν πολεμήσουμεν έδώ, νά είμαστε καί τά δυό μέρη χορτάτα».
Η σπουδαιότητα της θέσης των Μύλων.
Δυνάμωσα τήν θέσιν τών Μύλων καλά νά πολεμήσουμεν έκεί όσο νά λυώσουμε. Οτι άν μάς πάρη αύτείνη τήν θέσιν, πάγει καί τ' Άνάπλι. Ότι νερόν δέν είχε μέσα ούτε δράμι καί τά κανόνια πεσμένα άπό τά λέτα. Ήταν 'σ αύτείνη τήν κατάστασιν άπό τόν καιρόν του έφύλιου πολέμου, όπου τό κρατούσε ό Πάνος Κολοκοτρώνης. Υστερα εκείνοι οπού μπήκαν εις τ’ Ανάπλι να κυβερνήσουν ήταν κι' αύτείνοι όμοιοι με τους άλλους. Τέλος άπό αυτά ούτε νερό είχε μέσα, ούτε κανόνι είς τόν τόπον του• κι' άν έπαιρνε τούς Μύλους ό Μπραΐμης, κεντρικόν μέρος τής θάλασσας καί στεργιάς καί πλήθος ζαϊρέδες καί πολεμοφόδια καί νερό ποταμός, μπλοκάριζε καί τ' Ανάπλι. Καί εις την κατάστασιν όπούταν κάμετε τήν κρίση άν βαστούσε.

Αφικνούνται στους Μύλους Οι Κων.Μαυρομιχάλης, Δ. Υψηλάντης, Χατζημιχάλης

Αφού τό δυνάμωσα, σε δυό ήμερες ήρθε ό Χατζημιχάλης μέ τούς ανθρώπους μου, όπου μού πήρε, ήρθε κι' ό Κωσταντήμπεγης Μαυρομιχάλης μ' ολίγους κι' ό Υψηλάντης μέ τούς ανθρώπους του, όλους δεκαπέντε.
ο Ναύαρχος Δεριγνύ στον Μακρυγιάννη
Εκεί όπούφκειανα της θέσες εις τούς Μύλους ήρθε ό Ντερνύς νά με ίδή. Μου λέγει• «Τί κάνεις αυτού; Αυτές οί θέσες είναι αδύνατες• τί πόλεμον θά κάμετε μέ τον Μττραΐμη αυτού; - Τού λέγω, είναι αδύνατες οί θέσες κ' εμείς, όμως είναι δυνατός ό θεός όπού μάς προστατεύει• καί θά δείξωμεν την τύχη μας 'σ αυτές της θέσες της αδύνατες. Κι' άν είμαστε ολίγοι εις τό πλήθος τοϋ Μπραΐμη, παρηγοριώμαστε μ' έναν τρόπον, ότι ή τύχη μάς έχει τούς "Ελληνες πάντοτε ολίγους. ‘Οτι άρχή καί τέλος, παλαιόθεν καί ώς τώρα, όλα τά θερία πολεμούν νά μάς φάνε καί δέν μπορούνε• τρώνε άπό 'μάς καί μένει καί μαγιά. Καί οί ολίγοι αποφασίζουν νά πεθάνουν κι' όταν κάνουν αύτείνη τήν απόφασιν, λίγες φορές χάνουν καί πολλές κερδαίνουν. Ή θέση όπού είμαστε σήμερα έδώ είναι τοιούτη• καί θά ίδούμεν τήν τύχη μας οί αδύνατοι μέ τούς δυνατούς. -«Τρέ μπιέν», λέγει κι' αναχώρησε ό ναύαρχος.
'Αφιξη Χατζηστεφανή.
Τό δειλινό ήρθε κι' ό Χατζή Στεφανής καί Χατζή Γιώργης αδελφός του• ήταν διορισμένοι άπό τόν νέον ύπουργόν τού Πολέμου αρχηγοί καί τούς έδωσαν μισές λίρες καί σύναξαν ανθρώπους νά πάνε είς τόν πόλεμον. Κι' όσο ήταν ό Μπραΐμης είς τό Νιόκαοτρο, έκαναν τής στρατολογίες τους είς τά σπίτια τών κατοίκων καί πολεμούσαν μέ τής κόττες καί κρασιά. Τώρα οπού βήκε ό Μπραΐμης έξω, τραβιώνται κατ' τ' Άνάπλι• έκεί είναι καζίνα καί μπιλλιάρδα.
Έριδες για την ασφάλεια του στρατοπέδου
Ρωτάγω τούς δυό αρχηγούς Στεφανή κι' άδελφόν του καί μου λένε θά πάνε εις τ' Άνάπλι. Τούς λέγω- «Θά καθίσουμεν νά πολεμήσουμεν εδώ νά σωθή τ' Άνάπλι. - Μου λένε, εμείς δέν είμαστε εις τήν όδηγίαν σου νά μάς προστάζης• είμαστε μόνοι μας αρχηγοί. - Τούς είπα, τό γνωρίζω• αυτό όμως σάς λέγω ώς αξιωματικοί, ποιον είναι όπου θά ώφελήση τήν πατρίδα; Νά στείλετε τ' άλογα σας είς τ' Άνάπλι καί πιάνομεν καΐκια καί τάχομεν έδώ, κι' όταν έρθη ό οχτρός πολεμούμεν, κι' άν είναι κίντυνος 'σ εμάς, τότε μπαίνομεν είς τά καΐκια καί πάμεν είς τ' Άνάπλι. Κι' άν δέν βαστήσουμεν τούτην τήν θέσιν, καί τ' Άνάπλι είναι σέ ριζικόν κι' όλη ή πατρίδα». Λέγοντας τους πολλά τοιούτα, έμείναμεν σύνφωνοι καί διώξαμεν όλοι τ' άλογα μας διά τ' Άνάπλι. Καί μείναν μ' ολίγους. "Οτι εκείνους όπούχαν είς τήν όδηγίαν τους ήταν οι περισσότεροι των καφφενέδων άνθρωποι. Τό βράδυ 'γγίχτηκα μ' όλους αυτούς καί μέ τόν Υψηλάντη, Χατζημιχάλη καί Κωσταντήμπεγη διά τά τά καραγούλια• τούς είπα- «Έγώ έχω δυό μέρες έδώ, όπου αφανίστηκαν οί άνθρωποί μου φκειάνοντας ταμπούρια 'σ όλες της θέσες, κ' έσείς τής ηύρετε χαζίρι, καί τώρα νά μήν κάμετε καί καραγούλι; - Είμαστε ολίγοι, μού λένε, έμείς. - Τούς λέγω, εσείς όλοι νά πάτε μίαν φορά κ' έγώ μόνος μου, μέ τούς δικούς μου, άλλη μία' καί δέν 'γγίζονται έτζι καί οί άνθρωποί μου. 'Οτι μπορούν νά φύγουν, δέν τούς έχω σκλάβους». Τότε μείναμεν σύνφωνοι νά πάγω έγώ τό βράδυ καραγούλι, νά στείλω ανθρώπους μου, κι' αύτείνοι νά πάνε άπό τά μεσάνυχτα καί πέρα όσο νά φέξη. Έστειλα έγώ τό βράδυ• τά μεσάνυχτα πήγαν άπό αυτούς. Κάθισαν καμμιά ώρα κι' άφησαν τόν τόπον άδειον καί ήρθαν μέσα είς τούς Μύλους κ' έπεσαν καί κοιμήθηκαν.

ΠΗΓΕΣ:
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: