"Και μείζον΄όστις αντί της αυτού πάτρας Φίλον νομίζει,τούτον ουδαμού λέγω." ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2009

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΥ "ΕΝΘΥΜΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ" ΤΟΥ Ν.Κ. ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ.


«Αθήναι, Νοέμβριος 1940.
Η δαπάνη της εκδόσεως των Στρατιωτικών Ενθυμάτων (1821-33) του εκ Σιατίστης της Δυτικής Μακεδονίας αγωνιστού Νικολάου Κασομούλη είχεν αποφασισθή δια της υπ’ αριθ. 402 της 17 Ιουνίου 1930 πράξεως της Παγκείου Επιτροπής, ως συμβολή αυτής εις τον εορτασμόν της εκατονταετηρίδος της Ανεξαρτησίας της Ελλάδος. Η εκτέλεσις της αποφάσεως ταύτης επραγματοποιήθη μόλις κατέστη τούτο δυνατόν.
Την Πάγκειον Επιτροπήν αποτελούν ο Μητροπολίτης Αθηνών ως Πρόεδρος, οι εκάστοτε επί των Εξωτερικών και Παιδείας Υπουργοί και το ισόβιον ιδιωτικόν μέλος κ. Φίλιππος Στ. Δραγούμης. Εις τον τελευταίον ανετέθη η σύναψις της σχετικής συμφωνίας με τον κάτοχον του χειρογράφου Κασομούλη κ. Ιω. Βλαχογιάννην και της εποπτείας της εκδόσεως. Δια της υπογραφείσης συμβολαιογραφικής πράξεως άμα τη ενάρξει της εκδόσεως το χειρόγραφον περιήλθεν εις την κυριότητα του Παγκείου Ιδρύματος, υποχρεουμένου μετά το πέρας της εκτυπώσεως ολοκλήρου του έργου να καταθέση αυτό εις( εν Ελλάδι Βιβλιοθήκην ή αρχείον κοινόχρηστον).
Μετά της έκδοσιν εκάστου τόμου τα αντίστοιχα τμήματα του χειρογράφου παραδίδονται υπό του κ. Ιω. Βλαχογιάννη εις το Πάγκειον Ίδρυμα εδρεύον εις το επί των Εξωτερικών Υπουργείον, όπου φυλάσσονται προσωρινώς μέχρις αποπερατώσεως της εκδόσεως και του τελευταίου τόμου.
ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΓΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΕΝ ΤΩ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩ.»

Δεν υπάρχουν σχόλια: