"Και μείζον΄όστις αντί της αυτού πάτρας Φίλον νομίζει,τούτον ουδαμού λέγω." ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2009

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΟΜΟΥΛΗΣ - ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ 1821 - ΕΝΘΥΜΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ


Δύο Ακαδημαϊκοί και το Πάγγειον 'Ιδρυμα έγραψαν :
Όταν όμως ο γεραρός Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και τέως Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας κ. Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος, που, ως Δυτικομακεδόνας, είναι καλλίτερα κατατοπισμένος με πρόσωπα και πράγματα του τόπου του, παρουσίασε τον Α΄τόμο στην Ακαδημία Αθηνών, θεώρησε καλό να συνοδέψει την κατάθεση του σπουδαίου αυτού έργου με τη ρητή και απερίφραστη δήλωση, ότι ο συγγραφέας των «Στρατιωτικών Ενθυμημάτων» εγεννήθη «εις την πετρήεσσαν Σιάτισταν της Δυτικής Μακεδονίας εκ πατρός Σιατιστέως κ.λ.π.».

Παναγiώτη Κανελλόπουλου-Στοχασμοί γύρω από το ‘21

"Ήταν πανηγύρι ἀληθινὸ ἡ ἐκστρατεία» τοῦ Πετρόμπεη στὴν Καλαμάτα, γράφει ὁ Σπῦρος Μελᾶς. Πολὺ σωστά. Ἀλλὰ ὄχι μόνο τὴν ὥρα ἐκείνη ἢ ὅταν προχωροῦσε στὴν Ἀρκαδία ὁ Παπαφλέσσας μὲ περικεφαλαία καὶ μ' ἕνα «θεώρατο» καλόγερο, «παπᾶ Τούρταν ὀνομαζόμενον» ὡς προπομπὸ ποὺ κρατοῦσε ψηλὰ ἕνα μεγάλο σταυρὸ στὸ χέρι, ὄχι μόνο στὶς περιστάσεις αὐτὲς ἔμοιαζε τὸ ξεσήκωμα τοῦ Γένους μὲ πανηγύρι. Δὲν ἔπαψε ποτὲ νἄχῃ λίγο ἢ πολὺ τὸ χρῶμα τοῦτο. Ὁ Μακεδὼν ἀγωνιστὴς ποὺ ἰδιαίτερη πατρίδα του ἦταν ἡ Σιάτιστα, ὁ Νικόλαος Κασομούλης, διηγεῖται στὸ διαφωτιστικὸ ἔργο του «Ἐνθυμήματα στρατιωτικά» τὴν ἐντύπωση ποὺ τοῦ ἔκαμε τὸ πολιορκημένο Μεσολόγγι, ὅταν, τὸν Ἰούνιο τοῦ 1825, κατάφερε καὶ εἶχε τὴν τιμὴ νὰ μπῇ: «Πατήσας τὸ ἔδαφος μὲ ἐφάνη, ὅτι ἐμβῆκα εἰς μίαν πανήγυριν. Ἐνῷ ἀκαταπαύστως ἐξακολουθοῦσεν ὁ πόλεμος εἰς τοὺς προμαχῶνας, πλῆθος στρατιωτῶν καὶ πολιτῶν, μὲ ὅλην τὴν ἀδιαφορίαν, ὡσὰν νὰ εὑρίσκοντο εἰς πανήγυριν..."


Αθήναι, Νοέμβριος 1940.

Η δαπάνη της εκδόσεως των Στρατιωτικών Ενθυμάτων (1821-33) του εκ Σιατίστης της Δυτικής Μακεδονίας αγωνιστού Νικολάου Κασομούλη είχεν αποφασισθή δια της υπ’ αριθ. 402 της 17 Ιουνίου 1930 πράξεως της Παγκείου Επιτροπής, ως συμβολή αυτής εις τον εορτασμόν της εκατονταετηρίδος της Ανεξαρτησίας της Ελλάδος. Η εκτέλεσις της αποφάσεως ταύτης επραγματοποιήθη μόλις κατέστη τούτο δυνατόν.
Την Πάγκειον Επιτροπήν αποτελούν ο Μητροπολίτης Αθηνών ως Πρόεδρος, οι εκάστοτε επί των Εξωτερικών και Παιδείας Υπουργοί και το ισόβιον ιδιωτικόν μέλος κ. Φίλιππος Στ. Δραγούμης. Εις τον τελευταίον ανετέθη η σύναψις της σχετικής συμφωνίας με τον κάτοχον του χειρογράφου Κασομούλη κ. Ιω. Βλαχογιάννην και της εποπτείας της εκδόσεως. Δια της υπογραφείσης συμβολαιογραφικής πράξεως άμα τη ενάρξει της εκδόσεως το χειρόγραφον περιήλθεν εις την κυριότητα του Παγκείου Ιδρύματος, υποχρεουμένου μετά το πέρας της εκτυπώσεως ολοκλήρου του έργου να καταθέση αυτό εις( εν Ελλάδι Βιβλιοθήκην ή αρχείον κοινόχρηστον).

Δεν υπάρχουν σχόλια: