"Και μείζον΄όστις αντί της αυτού πάτρας Φίλον νομίζει,τούτον ουδαμού λέγω." ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2009

Και ο Γιάννης Βλαχογιάννης, τη Σιάτιστα θεωρεί πατρίδα, του Νικολάου Κ.Κασομούλη.


Γιάννης Βλαχογιάννης
Ο Γιάννης Βλαχογιάννης αναγνώσας και μεταγράψας το (Χ.φ), «Ενθυμήματα Στρατιωτικά», του Ν.Κ.Κασομούλη, προβαίνει στην κριτική και συγκριτική αξιολόγηση και παρουσίαση του έργου, απευθυνόμενος στους λάτρεις του παρελθόντος, ως ακολούθως: « Με ανέκφραστον συγκίνησιν κάμνω προς αυτούς γνωστήν την ανεύρεσιν μεγάλου και πολυτιμοτάτου ιστορικού χειρογράφου, συνταχθέντος υπό Αγωνιστού του 1821,όστις εκ του έργου του αποδεικνύεται μεγαλοφυής ιστορικός συγγραφεύς και γνησιώτατος χρονογράφος της μεγάλης ιστορικής περιόδου της Επαναστάσεως».
«Ποίον όμως μέτρον θα εύρω εγώ δια να δείξω την αξίαν, κατ’ ουσίαν και μορφήν, των θαυμαστών, αληθινά, «Στρατιωτικών Ενθυμημάτων» τα οποία εκληροδότησεν εις το Ελληνικόν Έθνος η ζηλευτή πρόνοια και η μεγαλοφυής έμπνευσις αγνώστου μέχρι τούδε Αγωνιστού, του Νικολάου Κ.Κασομούλη, Μακεδόνος από την Σιάτισταν; Φτάνει τάχα να είπω προς τον αναγνώσαντα τον Φωτάκον και τον Μακρυγιάννην ότι τα «Στρατιωτικά Ενθυμήματα» του Ν.Κ.Κ. είναι πολλάκις υπέρτερα;»


Γιάννης Βλαχογιάννης
«Ο Κασομούλης, μυημένος Φιλικός, δεν κοίταξε άλλους να μυήση, δε θέλησε να γίνη απόστολος πατριωτικός, όπως οι άλλοι΄αποφάσισε να γίνη ο ίδιος έργων γενναίων εκτελεστής, παιδί ακόμα αυτός είκοσι δυο χρονών. Άρπαξε το κήρυγμα όχι σαν αντίλαλον αισθηματικό, αλλά σαν προσταγή και υπάκουσε σ΄ αυτή. Ο σηκωμός του Ολύμπου, το ταξίδι στο Μοριά για βοήθεια, ο γυρισμός του, οι μάχες και τέλος η καταστροφή, κάνουν τον καθένα ν’ απορήση, να θαυμάση τ’ άγουρο τούτο παληκάρι για το επιχείρημα που φόρτωσε στους ώμους του βαρύ. Αν πάρη κανείς στο σύνολό του τον αγώνα της Δυτικής Μακεδονίας τον απροετοίμαστον, αλλά και φλογερόν κι ακράτητον, όπου η Νάουσα είναι το κορύφωμα των εθνικών θυσιών, καταλαβαίνει και του Ν. Κασομούλη το χαρακτήρα τον πατριωτικό. Οι φιλοδοξίες του ήταν από την ανατροφή του και της παραδόσεις του σπιτιού του, από το ελληνικώτατο «περιβάλλον» της Σιάτιστας πατρίδας του, από της σχέσεις του πατέρα του, όλα δείχνουν πως οι φιλοδοξίες του Ν. Κασομούλη ήτανε καρπός γνήσιος του πατριωτισμού της δυτικής Μακεδονίας».

Δεν υπάρχουν σχόλια: