"Και μείζον΄όστις αντί της αυτού πάτρας Φίλον νομίζει,τούτον ουδαμού λέγω." ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2009

Στρατηγού Κανέλλου Δεληγιάννη-Απομνημονεύματα του Αγώνα.Πρόλογος.


ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ (1854)

"Δεν είχον ούτε την διάθεσιν ούτε τον σκοπόν δια να γρά­ψω ποτέ τά προηγούμενα της Ελληνικής Επαναστάσεως, δσα προητοίμασαν αυτήν έως τό 1821, μήτε ιστοριογράφος να γίνω, δια να μήν νομίσωσιν αί έπερχόμεναι γενεαί, δτι συ­νέγραψα είτε υπέρ έμαυτού (κινούμενος άπό φιλαυτίαν ή φιλοδοξίαν ή άπό πνεύμα έκδικήσεως) είτε υπέρ των συγγενών καί φίλων μου είτε υπέρ τής οικογενείας μου. Άλλ' επειδή πολλοί συνέγραψαν καί συγγράφουν τήν ίστορίαν τής Ελλη­νικής Επαναστάσεως, άλλοι κατά τό δοκούνν, άλλοι διά συμ­φέρον κερδοσκοπίας καί άλλοι διά νά εξυμνήση έκαστος τον πάτρωνά του καί τήν φατρίαν του καί νά ενταφιάσουν τάς έκδουλεύσεις, τάς θυσίας καί τα ένδοξα κατορθώματα τών αθανάτων προμάχων, αυτουργών καί θεμελιωτών αυτής παρεμόρφωσαν καί έκιβδήλωσαν τήν παρθένον καί άγνήν αυτής ίστορίαν μέ μυρίας ψευδολογίας.
Διά τούτο έκρινα ιερόν χρέος μου (μ' δλην τήν προβεβηκυίαν ήλικίαν μου καί τήν ανικανότητά μου) νά γράψω δσα γνωρίζω έκ παραδόσεως των προγόνων μου, του πατρός μου καί άλλων αρχαίων ανδρών, γεγονότα προ τής Επαναστάσε­ως τών 1769, καί τά μετά τήν έπανάστασιν αυτήν, εις δσα ό ίδιος έλαβον μέρος ένεργητικόν καί δσα πραγματικώς ήκολούθησαν προς γνώσιν τών απογόνων μας."
Γρίβας αργυρός Βοκάτος

Δεν υπάρχουν σχόλια: