"Και μείζον΄όστις αντί της αυτού πάτρας Φίλον νομίζει,τούτον ουδαμού λέγω." ΣΟΦΟΚΛΗΣ

Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011

ΜΕΡΟΣ Β': ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΣΟΜΟΥΛΗΣ

NΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΣΟΜΟΥΛΗΣ

ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΔΙΑΘΗΚΗ ΚΑΡΤΑΛΙΑ-ΔΕΛΙΑΛΗ

Η ΕΠΙΤΥΜΒΙΑ ΠΛΑΚΑ-ΣΗΜΕΡΑ.Η ΕΠΙΤΥΜΒΙΑ

ΠΛΑΚΑ (1871- 1961)

Σ’ αυτό γράφει και τα εξής: «Παραδίδοντας εις την δημοσιότητα την ανωτέρω διαθήκην...ελπίζομεν ότι παρέχομεν εις τους ιστορικούς της νεωτέρας Ελλάδος έν εξόχως ενδιαφέρoν κείμενον, απο καθιστώμεν δ’ εν ταυτώ και την αλήθειαν περί της χρονολογίας και του τόπου της γεννήσεως, καθ’ όσον εν τη αρχή της διαθήκης καθαρώς διακρίνεται ως γενέτειρά του η Κοζάνη».
Τη φαεινή, περίεργη και ευρηματική αυτή ανακάλυψη του Δελιαλή αναιρούν και απορρίπτουν δύο έγγραφα του φακέλου Ν.Κ.Κασομούλη, της προσωπικής συλλογής Βλαχογιάννη επιμελώς εμφω λιασμένα και εγκιβωτισμένα· (ΓΑΚ Αθηνών). Η επιστολή του Κ.Ανδρέου από τη Στυλίδα και η έ ρευνα Βλαχογιάννη και συνεργατών για το επίμαχο θέμα. Eις αυτά αναγράφεται και αναδεικνύεται ως γενέτειρα και πατρίδα του Συνταγματάρχου Ν. Κ. Κασομούλη η Σιάτιστα της Δ.Μακεδονίας. Εκτί θενται των εγγράφων συμπαρομαρτούντα απoσπάσματα: «διεβίβασαν ως μοι έγραψαν εις τον ιστο ριοδίφη κ. Ι. Βλαχογιάννην Διευθυντήν των γενικών Αρχείων του Κράτους, και επαναλαμβάνω, ήλθεν εκ Μακεδονίας και εκ της ιδιαιτέρας του πατρίδος Σιατίστης εις τον ιερόν αγώνα το 1821, όπου και ηγωνίσθη, κατόπιν εν τω Στρατώ ως αξιωματικός εχρημάτισεν των επιτελών»। «Ο θάνατος του γιου του Κωνσταντίνου βύθισε το σπίτι του και τη δική μας οικογένεια σε μεγάλη θλίψη και βαθύ πένθος। Έζησε έξι χρόνια μετά το θάνατο του γιου του και πέθανε το 1871 σε ηλικία 80 ετών». Αυτά φαίνεται να αναφέρει στον πανίσχυρο Διευθυντή των (ΓΑΚ Αθηνών) ο ανεψιός του ζεύγους Ν.Κασομούλη, Κ. Ανδρέου.
Aλλά και η υπό τον Βλαχογιάννη διερευνητική ομάδα σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε: ότι Γενέτει ρα του Ν.Κ.Κασομούλη είναι η Σιάτιστα, αλλά όμως ο Βλαχογιάννης δεν το δημοσιοποίησε ποτέ.
«Ο μακαρίτης Κασομούλης κατήγετο εκ της Σιατίστης της Μακεδονίας κατήλθεν εις τον αγώνα μετ’ άλλων συμπολιτών του και του πλουσίου τότε Τοσίτσα. Διετέλεσεν Φρούραρχος Λαμίας, Ναυπλίου και Αθηνών και υπασπιστής του Όθωνος. Απεστρατεύθη ως Συνταγματάρχης και απεβίωσεν το 1871 εις ηλικίαν 80 ετών».
Εξάλλου και η αίτηση του Γιάννη Κασομούλη με τα συνημμένα της και το Φύλλον Μητρώου του Αξιωματικού Νικολάου Κωνσταντίνου Κασομούλη δείχνουν πατρίδα και γενέτειρα του Ενθυμημα τογράφου τη Σιάτιστα. Τα προμνημονευθέντα έγγραφα (Επιστολή Κ.Ανδρέου και έρευνα Βλαχο γιάννη) αναφέρουν ότι ο Ν. Κασομούλης απεβίωσε στη Στυλίδα σε ηλικία 80 ετών το 1871.
ΕΚ ΠΑΝΤΩΝ ΤΟΥΤΩΝ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΑΒΙΑΣΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΤΟ 1791 ΩΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ, ΚΑΙ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ Η ΣΙΑΤΙΣΤΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.
Στην έρευνα απομένει η ηθική αμοιβή και η χαρά της δημιουργίας για την ανάδειξη της αλήθειας. Στους νεότερους και ανθεκτικότερους ερευνητές κληροδοτείται ως αντικείμενο έρευνας η εξο νυχιστική διερεύνηση της Διαθήκης Δελιαλή σε αντιστοίχηση με τη φιλοξενία της στα σπουδαιότερα πνευματικά κέντρα του τόπου· αλλά και η ανεύρεση και αποκάλυψη των αιτίων απόκρυψης του περιεχομένου των δύο προαναφερθέντων εγγράφων, κρισίμων για την έρευνα, από τον Βλαχογιάννη.
Την ερευνητική προσπάθεια ιδιαίτερα απασχόλησε, η έμφαση που έδοσαν οι Δελιαλής-Καρταλιάς, στην Διαθήκη που εκδόθηκε το 1961, ότι ήταν «ΙΔΙΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ Ν.ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ». Ήδη αναδείχθηκε το 1791 ως έτος γέννησης του ήρωα και Γενέτειρα η Σιάτιστα της Δυτικής Μα κεδονίας. Η ευθεία αντιπαραβολή και αντιστοίχιση αυτών με εκείνα του πονήματος ΔΕΛΙΑΛΗ-ΚΑΡ ΤΑΛΙΑ, επί του ασφαλούς θα οδηγήσει στην αλήθεια. Ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαία η ασφαλής διακρίβωση των εγχαράκτων στοιχείων που παρέμειναν ανεξίτηλα με το πέρασμα του χρόνου, στην επιτύμβια πλάκα του ταφικού μνημείου του Συνταγματάρχου Ν.Κασομούλη, από το 1871 έως το 1961. Αλλά και της σημερινής επιτύμβιας στήλης τα στοιχεία ας καταγραφούν με τον ίδιο σεβασμό και τη δέουσα προσοχή.
Την ίδια μεθοδευμένη πρακτική τακτική ακολουθούμε και στην προσπέλαση των δύο τελευταίων σελίδων της φερόμενης ως ιδιόγραφης Διαθήκης του Ν.Κασομούλη. Αυτή εκδόθηκε με την επι μέλεια των Δελιαλή-Καρταλιά. Μετά θα ακολουθήσει η συγκριτική αντιπαραβολή των στοιχείων των επιταφίων πλακών του ταφικού μνημείου του ήρωα με τα αναδυόμενα από την εργασία των Δελιαλή-Καρταλιά προβαλλόμενα αυθεντικά ιδιόγραφα, ως ισχυρίζονται, του Ν.Κασομούλη στοιχεία. Στις επόμενες σελίδες εκδιπλώνεται η προαναφερθείσα διερευνητική εργασία με κυρίαρχο προσδιοριστικό στόχο την αναδειξη της αλήθειας.
Η εκ της συγκρίσεως αποκάλυψη είναι καταλυτική. Ρυμουλκεί στη δημοσιότητα το μέγα ανοσιούργημα που διαπράχθηκε μπροστά από μισό αιώνα. Το 1961. Ο κομιστής του χειρογράφου Καρταλιάς και ο εκ Κοζάνης έφορος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης εκδίδουν και κυκλοφορούν την «Ιδιόγραφον Διαθήκην του Ν. Κασομούλη», υπογραμμένην από τον ήρωα του 1821 έξη μήνες από την εξόδια αναχώρησή του από τη Στυλίδα την 10ην Ιανουαρίου του 1871. Έφυγε πλήρης ημερών για τον ουράνιο χώρο των ηρώων. Οι άλλοι δύο περίσεψαν· έμειναν· για να υπογράψουν «αντ’ αυτού», την 18ην ΙΟΥΛΙΟΥ 1871, και να εκδώσουν το 1961 αυτό το πλαστογραφικό υποπροϊόν.
Εικάζουμε ότι τα κίνητρα, η πρόθεση και ο στόχος αυτής της ενέργειας είναι μεγέθη ισοϋψή με την ποιότητα της πράξης και του προσδοκώμενου αποτελέσματος ως υπηρετούντα αντίστοιχες σκοπιμότες.
Παρ’όλα αυτά η Διαθήκη θα εξακολουθήσει να φιλοξενείται στα πνευματικά κέντρα της χώ ρας.΄Έμφορτη τίτλων και ευσήμων προσφερόμενη στους καλόπιστους ερευνητές θα συνεχίσει να εμπλουτίζει τη σχετική με αυτά τα θέματα βιβλιογραφία, διαιωνίζοντας το μέγα επιστημονικό των συντακτών της, Δελιαλή και Καρταλιά, πλαστογραφικό επίτευγμα από το 1961 και τις μεθοδικά και με επιστημονική καθαρότητα τεκμηριωμένες προτάσεις του! Εύλογα τώρα θεωρούμε ότι αναδύεται το ερώτημα: Μήπως οι Δελιαλής και Καρταλιάς αποτελούν την αιχμή του δόρατος ενός επιτελικού κέντρου που οργάνωσε άριστα και κατηύθυνε το όλο εγχείρημα; Να είχε άραγε και ο Γιάννης Βλαχο γιάννης, με τις τόσες παραποιήσεις, στρεβλώσεις, καρατομήσεις-διαγραφές, κάποια «αφιλοκερδή» σχέση, με το προαναφερθέν κέντρο; ποιοι το αποτελού σαν και σε τι στόχευαν; Δυσεπίλυτα ανα φυόμενα προβλήματα αναμένοντα μελλοντική απάντηση। Ως εκ τούτου θεωρούμε αναγκαία όσο και επίκαιρη την επαναδιατύπωση του ρηθέντος, που συνάδει με τα διαπραχθέντα από Βλαχογιάννη και τους εκδότες της διαθήκης. «Ουδέν ψεύδος έρπει εις γήρατος φώς ο χρόνος»
Η Επίπονη ερευνητική προσπάθεια έφερε σε αίσιο πέρας το δύσκολο εγχείρημα που στόχευε εξ αρχής στο τρίπτυχο: Πότε και που γεννήθηκε ο ήρωας αγωνιστής του 1821 Νικόλαος Κώνστα Κασομούλης; Είναι έγκυρη η Διαθήκη; Τα ευρεθέντα στοιχεία και τεκμήρια, αξιολογημένα δείχνουν για τον ήρωα: Γενέτειρα πόλη τη Σιάτιστα και έτος γέννησης το 1791. Για τη Διαθήκη: ότι είναι πλαστή. Η «ΙΔΙΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ», υπήρξε εκδοτικό αποτέλεσμα της «εν αγαστή συμπνοία» συνεργασίας των Καρταλιά Δελιαλή. Το περιεχόμενό της όμως είναι πλαστό. Δεν υπογράφτηκε ποτέ από τον Ν.Κ.Κασομούλη γιατί είχε κοιμηθεί 6 μήνες νωρίτερα, την 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1871, ενώ η «ΙΔΙΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΑΘΗΚΗ» φέρεται υπογραμμένη τον ΙΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 1871.
Η όλη δέ προσπάθεια συλλογής και αξιολόγησης τεκμηρίων και ντοκουμέντων σε μία και μόνη κα ταλήγει επιγραφή. Την ακόλουθη:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ ΚΑΣΟΜΟΥΛΗΣ
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ
(ΣΙΑΤΙΣΤΑ 1791- ΣΤΥΛΙΔΑ 1871)

Δεν υπάρχουν σχόλια: